Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 07:39:39 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5612Tiêu đề: giải quyết 2 câu này giùm mình
Gửi bởi: mystery0510 trong 07:39:39 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
câu 1
công suất bức xạ toàn phần của Mặt trời là P=3,9.10^26.khối lượng mặt trời hiện tại là 1,99.10^30kg.nếu công suất bức xạ của mặt trời không đổi thì bao lâu nữa khối lượng của nó sẽ bị giảm đi 0,1% do bức xạ??tính theo năm??
câu 2
con lắc lò xo có độ cứng K lần lượt treo vào 2 vật m1 và m2=4m1 thì chiều dai con lắc ở vị trí cân bằng là l1=25cm và l2=28cm.lấy g=pi^2(m/s^2).nếu trewo đồng thời 2 vật vào lò xo thì con lắc sẽ dao động với chu kì bằng bao nhiêu???


Tiêu đề: Trả lời: giải quyết 2 câu này giùm mình
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:11:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
câu 1
công suất bức xạ toàn phần của Mặt trời là P=3,9.10^26.khối lượng mặt trời hiện tại là 1,99.10^30kg.nếu công suất bức xạ của mặt trời không đổi thì bao lâu nữa khối lượng của nó sẽ bị giảm đi 0,1% do bức xạ??tính theo năm??
câu 2
con lắc lò xo có độ cứng K lần lượt treo vào 2 vật m1 và m2=4m1 thì chiều dai con lắc ở vị trí cân bằng là l1=25cm và l2=28cm.lấy g=pi^2(m/s^2).nếu trewo đồng thời 2 vật vào lò xo thì con lắc sẽ dao động với chu kì bằng bao nhiêu???
Câu 1
Năng lượng bức xạ của mặt trời sau thời gian t
[tex]E=Pt[/tex]
Mà
[tex]E=\Delta m.c^{2}=\frac{0,1}{100}Mc^{2}[/tex]
Nên
[tex]t=\frac{E}{P}=\frac{\frac{0,1}{100}Mc^{2}}{P}[/tex]
Để tính theo năm ta có
[tex]t=\frac{\frac{0,1}{100}Mc^{2}}{P.3600.24.365}\approx 14,56.10^{9}[/tex] năm

Câu 2
Khi vật 1 ở VTCB ta có :
[tex]\frac{m_{1}}{k}=\frac{\Delta l_{01}}{g}=\frac{l_{1}-l_{0}}{g}[/tex]
Khi vật 2 ở VTCB ta có :
[tex]\frac{m_{2}}{k}=\frac{\Delta l_{02}}{g}=\frac{l_{2}-l_{0}}{g}[/tex]
Lập tỉ số ta có
[tex]\frac{m_{1}}{m_{2}}=\frac{l_{1}-l_{0}}{l_{2}-l_{0}}=\frac{1}{4}[/tex]
[tex]\Rightarrow l_{0}=\frac{4l_{1}-l_{2}}{3}=24cm[/tex]
Chu kì dao động khi treo đồng thời hai vật :
[tex]T=2\pi \sqrt{\frac{m_{1}+m_{2}}{k}}=2\pi \sqrt{m_{1}/k+m_{2}/k}=2\pi \sqrt{\frac{l_{1}+l_{2}-2l_{0}}{g}}[/tex]
Thay số ta có kết quả T = 0,447 s
Em chịu khó bấm máy kiểm tra lại nhé !