Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 07:34:31 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5537Tiêu đề: 2 bài tập
Gửi bởi: mystery0510 trong 07:34:31 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
câu1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm U=4v Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều U=8cos(100pi.t) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là:
A. 30 s. B. 20 s. C. 40 s. D. 45 s
câu 2
Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia gama để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là t=20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi t<<T) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia gama như lần đầu?
A. 28,2 phút. B. 24,2 phút. C. 40 phút. D. 20 phút.
giải thích cho dễ hiểu nhé các bank


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập
Gửi bởi: mystery0510 trong 07:37:12 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
thêm câu lý thuyết này nữa
Dao động trong mạch LC là dao động tự do vì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên qua lại với nhau??
sai ở điểm nào??


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:01:36 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
câu1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm U=4v Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều U=8cos(100pi.t) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là:
A. 30 s. B. 20 s. C. 40 s. D. 45 s


Khoảng thời gian mà dòng điện không chạy qua tế bào trong một chu kì tương ứng với khoảng thời gian mà [tex]U_{AK}\leq -4V[/tex]
Dùng vecto quay ta có khoảng thời gian này vecto quay được một góc [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]
Vậy ta có :
[tex]\frac{2\pi }{3}=100\pi .\Delta t\Rightarrow \Delta t=\frac{1}{150}s[/tex]
Khoảng thời gian mà dòng điện không chạy qua tế bào trong một phút là:
[tex]t_{1}=50.\Delta t.60=20 s[/tex]
Vậy khoảng thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là 60 - 20 = 40 sTiêu đề: Trả lời: 2 bài tập
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:25:55 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
câu 2
Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia gama để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là t=20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi t<<T) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia gama như lần đầu?
A. 28,2 phút. B. 24,2 phút. C. 40 phút. D. 20 phút.

Khi x bé ta có [tex]e^{-x}\approx 1-x[/tex]
Xem lượng tia gamma phát ra tỉ lệ với số nguyên tử bị phân rã .
Số nguyên tử bị phân rã trong lần chiếu xạ đầu tiên:
[tex]\Delta N=N_{0}(1-e^{-\lambda t})\approx N_{0}\lambda t[/tex] (1)
Thời gian chiếu xạ lần thứ ba
[tex]\Delta N=N'_{0}(1-e^{-\lambda t'})\approx N'_{0}\lambda t'[/tex] (2)
Mặt khác [tex]N'_{0}=N_{0}e^{-\lambda t_{1}}=N_{0}2^{-t_{1}/T}[/tex]
Với [tex]t_{1}=\frac{T}{2}[/tex]( là 2 tháng )
Do đó ta có :
[tex]N'_{0}=N_{0}2^{-t_{1}/T}=\frac{N_{0}}{\sqrt{2}}[/tex]
Từ (1) và (2) ta có
[tex]t'=t\frac{N_{0}}{N'_{0}}=20\sqrt{2}[/tex] phút


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 11:53:45 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
câu1: Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm U=4v Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều U=8cos(100pi.t) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là:
A. 30 s. B. 20 s. C. 40 s. D. 45 s


Khoảng thời gian mà dòng điện không chạy qua tế bào trong một chu kì tương ứng với khoảng thời gian mà [tex]U_{AK}\leq -4V[/tex]
Dùng vecto quay ta có khoảng thời gian này vecto quay được một góc [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]
Vậy ta có :
[tex]\frac{2\pi }{3}=100\pi .\Delta t\Rightarrow \Delta t=\frac{1}{150}s[/tex]
Khoảng thời gian mà dòng điện không chạy qua tế bào trong một phút là:
[tex]t_{1}=50.\Delta t.60=20 s[/tex]
Vậy khoảng thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là 60 - 20 = 40 s


Sao lại nhân thêm 50 hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:45:12 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Sao lại nhân thêm 50 hả thầy


Một giây có 50 chu kì !