Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 08:30:45 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5510Tiêu đề: [Help] Bài toán về dao động tổng hợp!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 08:30:45 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Dao động của một vật là tổng hợp của 2 dao động cùng phương, có phương trình dao động là [tex]x1=6cos(10t+\frac{\Pi }{3})[/tex]   [tex]x2=8cos(10t-\frac{\Pi }{6})[/tex].Lúc li độ của vật x=8cm và đang giảm thì li độ của thành phần x1 lúc đó:
A. bằng 0 và đang giảm
B. bằng 6 và đang tăng
C. bằng 0 và đang tăng
D. bằng 6 và đang giảmTiêu đề: Trả lời: [Help] Bài toán về dao động tổng hợp!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:32:35 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Dao động của một vật là tổng hợp của 2 dao động cùng phương, có phương trình dao động là [tex]x1=6cos(10t+\frac{\Pi }{3})[/tex]   [tex]x2=8cos(10t-\frac{\Pi }{6})[/tex].Lúc li độ của vật x=8cm và đang giảm thì li độ của thành phần x1 lúc đó:
A. bằng 0 và đang giảm
B. bằng 6 và đang tăng
C. bằng 0 và đang tăng
D. bằng 6 và đang giảm

phương trình tổng hợp x = 10cos(10t+0,038pi) ==> x1 nhanh pha hơn x (1 góc 0,3pi)
x=8,v<0 Dùng giản đồ ==> pha dao động của x  [tex]\varphi_x= 0,2pi [/tex] ==> pha dao động của x1 là 0,5pi ==> dùng giản đồ ==> x1=0 và đang chuyển động theo chiều âm ( x giảm (chọn A))