Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hanx trong 07:21:40 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5509Tiêu đề: Giúp mình một số bài này với
Gửi bởi: hanx trong 07:21:40 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Bài 1: Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Be đứng yên sinh ra hai hạt He và X. Biết proton có động năng K=5,45MeV. Hạt He có có vận tốc vuông góc với hatj proton và có động năng bằng 4MeV. Cho độ lớn khối lượng hạt nhân sấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt nhân X là?

Bài 2: Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều i1=Icos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex]1) và i2=Icos([tex]\varphi \omega[/tex]2 + [tex]\varphi[/tex]2) cùng có một giá trị tức thời là 0,5I nhưng một dong điện đang giảm một tăng. Hai dòng điện lệch pha nhau một góc là?

Bài 3: Ta cần truyền một công suất 1MW dưới một hiều điện thế hiệu dụng 10kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suât k=0,8. Muốn cho tỉ lệ hao phí trên dây ko quá 10% thì điện trở của dây phải có giá trị là?

Bài 4: Một nguồn sáng đơn sắc S cách hai khe Young 0,1mm phát ra một bức xa đơn sắc có [tex]\lambda[/tex]=0,6[tex]\mu[/tex]m. Hai khe cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. Cho nguồn sáng S di chuyển theo phương S1S2 về phía S1 một đoạn 2mm. Hệ vân giao thoa trên màn di chuyển một đoạn là?

Bài 5: Một vật dao đọng điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau thời gian t1=[tex]\pi[/tex]/15 (s) vật chưa đổi chiểu chuyển động và vận tốc còn lại một nửa. Sau thời gian t2= bằng 0,3[tex]\pi[/tex](s) vật đi được 12cm. Vận tốc ban đầu của vật là?

Một số bài có thể không khó nhưng các bạn giải chi tiết cho mình mấy phần này với
Nếu có bạn nào có link về phần này thì cho mình với. Mình còn gà mấy phần này lắm
Thanks!
(Tiện cho mình hỏi 1 Ănggrong bằng bao nhiêu mét)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình một số bài này với
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:24:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011


Bài 2: Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều i1=Icos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\varphi[/tex]1) và i2=Icos([tex]\varphi \omega[/tex]2 + [tex]\varphi[/tex]2) cùng có một giá trị tức thời là 0,5I nhưng một dong điện đang giảm một tăng. Hai dòng điện lệch pha nhau một góc là?

bạn dùng giãn đồ vecto
 [tex]\varphi 1- \varphi 2=\frac{2\pi }{3}[/tex]


Bài 3: Ta cần truyền một công suất 1MW dưới một hiều điện thế hiệu dụng 10kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suât k=0,8. Muốn cho tỉ lệ hao phí trên dây ko quá 10% thì điện trở của dây phải có giá trị là?

theo đề: [tex]\Delta P\leq 0,1P<=>\frac{RP^{2}}{U^{2}cos^{2}\varphi }\leq 0,1P[/tex]
[tex]=>R\leq \frac{0,1U^{2}cos^{2}\varphi }{P}[/tex]Bài 4: Một nguồn sáng đơn sắc S cách hai khe Young 0,1mm phát ra một bức xa đơn sắc có [tex]\lambda[/tex]=0,6[tex]\mu[/tex]m. Hai khe cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. Cho nguồn sáng S di chuyển theo phương S1S2 về phía S1 một đoạn 2mm. Hệ vân giao thoa trên màn di chuyển một đoạn là?

bạn dùng tam giác đồng dạng
khoảng dịch chuyển [tex]y=\frac{Dx}{d}[/tex]


Bài 5: Một vật dao đọng điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau thời gian t1=[tex]\pi[/tex]/15 (s) vật chưa đổi chiểu chuyển động và vận tốc còn lại một nửa. Sau thời gian t2= bằng 0,3[tex]\pi[/tex](s) vật đi được 12cm. Vận tốc ban đầu của vật là?

dùng giản đồ vecto
ban đầu ở VTCB, theo chiều dương,sau t1 -->[tex]\frac{vmax}{2}[/tex]-->quét dc góc [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
có góc quét [tex]\Delta \varphi =\omega t[/tex]=>[tex]\omega[/tex]
trong khoảng t2 đi dc 3A= 12 cm=>A
vận tốc ban đầu vmax =[tex]\omega A[/tex]
Một số bài có thể không khó nhưng các bạn giải chi tiết cho mình mấy phần này với
Nếu có bạn nào có link về phần này thì cho mình với. Mình còn gà mấy phần này lắm
Thanks!
(Tiện cho mình hỏi 1 Ănggrong bằng bao nhiêu mét)

1 ănggrong= [tex]10^{-10}m[/tex]