Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 07:01:33 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5508Tiêu đề: bài tập lượng tử???
Gửi bởi: mystery0510 trong 07:01:33 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 1 = 0,4m vào ca tốt của một tế bào quang điện thì các quang electron đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế U1. Nếu bước sóng ánh sáng chiếu tới giảm 0,02m thì hiệu điện thế hãm thay đổi một lượng bao nhiêu? Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s.
A. Tăng 0,16 V   B. Tăng 16,3 V   C. giảm 16,3 V   D. giảm 0,16 V


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lượng tử???
Gửi bởi: mu7beckham trong 08:18:57 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
[tex]\frac{hc}{\lambda 1}=A+e.U1[/tex] (1)

[tex]\frac{hc}{\lambda 2}=A+e.U2[/tex] (2)

với [tex]\lambda 1=4.10^{-6}[/tex]
       [tex]\lambda 2=4.10^{-6}-2.10^{-6}=0.38.10^{-6}[/tex]

Lấy (2)-(1) đc U2-U1=0,16 => Tăng 0,16V