Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: doituikhovai trong 05:14:17 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5505



Tiêu đề: giúp em mấy bài này với cần gấp
Gửi bởi: doituikhovai trong 05:14:17 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
1. Một nguồn O phát sóng theo pt u=2cos(20.pi.t+pi/3) . Xét sóng truyền từ O đến M với v=1m/s . Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dđ cùng fa với nguồn .
A.4    B.3     C.2     D.5

2. Hạt nhân Po(210) là chất phóng xạ anfa và biến đổi thành Pb. Tại thời điểm t , tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb va Po là 5 , vậy tại thời điểm này tỉ lệ khối lượng Pb và Po là
A.0,204    B.4,905    C.0,196     D.5,097

3. Một máy biến thế có hao phí ko đáng kể , khi cuộn 1 nối với nguồn xoay chiều U1=110V thì hiệu điện thế đo đc ở cuộn 2 là U2=220V. Nếu nối cuộn 2 với U1 thì hiệu điện thế đo đc ở cuộn 1 là
A. 110V     B.45V      C.220V     D.55V


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với cần gấp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:44:16 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
1. Một nguồn O phát sóng theo pt u=2cos(20.pi.t+pi/3) . Xét sóng truyền từ O đến M với v=1m/s . Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dđ cùng fa với nguồn .
A.4    B.3     C.2     D.5

Bước sóng [tex]\lambda =\frac{v}{f}=\frac{2\pi v}{\omega }=10cm[/tex]
Độ lệch pha của M so với nguồn :
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi .OM}{\lambda }[/tex]
Điểm M cùng pha với nguồn khi
[tex]\Delta \varphi =k.2\pi[/tex]
Do đó [tex]OM=k.\lambda[/tex]
Đề thiếu giả thiết khoảng cách OM. Nếu có giả thiết này em chỉ cần đặt điều kiện :
[tex]0<k.\lambda \leq OM[/tex]
Số giá trị của k chính là số điểm cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với cần gấp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:51:05 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011

2. Hạt nhân Po(210) là chất phóng xạ anfa và biến đổi thành Pb. Tại thời điểm t , tỉ lệ giữa số hạt nhân Pb va Po là 5 , vậy tại thời điểm này tỉ lệ khối lượng Pb và Po là
A.0,204    B.4,905    C.0,196     D.5,097

Xem gần đúng khối lượng của hạt bằng số khối của nó thì tại thời điểm đang xét ta có
Khối lượng của Po
[tex]m_{Po}=\frac{N_{Po}.M_{Po}}{N_{A}}[/tex]
Trong đó [tex]N_{Po}[/tex] là số hạt nhân của Po ; [tex]M_{Po}[/tex] là nguyên tử gam của Po và [tex]N_{A}[/tex] là số Avogađrô
Áp dụng tương tự cho Pb rồi em lập tỉ số sẽ thu được kết quả




Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với cần gấp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:55:38 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011

3. Một máy biến thế có hao phí ko đáng kể , khi cuộn 1 nối với nguồn xoay chiều U1=110V thì hiệu điện thế đo đc ở cuộn 2 là U2=220V. Nếu nối cuộn 2 với U1 thì hiệu điện thế đo đc ở cuộn 1 là
A. 110V     B.45V      C.220V     D.55V
khi cuộn 1 nối với nguồn xoay chiều U1=110V thì hiệu điện thế đo đc ở cuộn 2 là U2=220V nghỉa là
[tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{1}{2}[/tex]
Khi nối cuộn 2 với U1 ta có
[tex]\frac{U_{1}}{U'_{1}}=\frac{N_{2}}{N_{1}}=2\Rightarrow U'_{1}=U_{1}/2=55V[/tex]