Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vanhuy trong 10:35:12 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5487Tiêu đề: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: vanhuy trong 10:35:12 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Các bạn giúp mình mấy bài này nhé :x


1. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2 = 8cm là cực đại giao thoa . Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 14cm là cực tiểu giao thoa. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. Tìm λ.
A. 2cm   B. 4cm   C. 1cm   D. 3cm
2. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 14cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại, 6 cực tiểu. N là cực đại, M là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
3. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 13cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha


Tiêu đề: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:55:00 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Các bạn giúp mình mấy bài này nhé :x

1. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2 = 8cm là cực đại giao thoa . Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 14cm là cực tiểu giao thoa. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. Tìm λ.
A. 2cm   B. 4cm   C. 1cm   D. 3cm
Trích dẫn
Ta có biểu thức tính số vân cực đại
[tex]\frac{7-14}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì N là cực tiểu nên [tex]\frac{7-14}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên, do vậy giá trị nguyên gần nó và nhỏ hơn nó là [tex]\frac{7-14}{\lambda}+0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-14}{\lambda}+0,5 \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{7}{\lambda}-0,5+1=7[/tex] (6 vân sáng khoảng MN và vân M luôn là 7)
Giải ra [tex]\lambda=2[/tex].

Trích dẫn

2. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 14cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại, 6 cực tiểu. N là cực đại, M là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
Lý luận tương tự như trên:
Giả sữ 2 thằng nguồn đồng pha
Ta có biểu thức tính số vân cực đại
[tex]\frac{7-14}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì M là cực tiểu nên [tex]\frac{14-8}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên, do vậy giá trị nguyên gần nó và nhỏ hơn nó là [tex]\frac{14-8}{\lambda}-0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-14}{\lambda} \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda}-0,5 [/tex]
Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{7}{\lambda}-0,5+1=7[/tex] (6 vân khoảng MN và vân N luôn là 7)
Giải ra [tex]\lambda=2[/tex] thử với N ta thấy -7/2=-3,5 vì GT cho đây là cực đại. Do vậy 2 nguồn này là ngược pha
Trích dẫn
3. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 13cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
Giả sử đồng pha.
công thức tính cực đại
[tex]\frac{7-13}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì N là cực tiểu nên [tex]\frac{7-13}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên ==> [tex]\frac{14-8}{\lambda}[/tex] cũng là số bán nguyên va cũng là cực tiểu , do vậy giá trị nguyên gần (N) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5[/tex], giá trị nguyên gần (M) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{14-8}{\lambda}-0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5 \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda}-0,5 [/tex]
Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{6}{\lambda}-0,5+0,5+1=6[/tex]
Giải ra [tex]\lambda=2,4[/tex] thử với N ta thấy -6/2,5=-2,5 vì GT cho đây là cực tiểu. Do vậy 2 nguồn này là đồng pha


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:08:34 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
3. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 13cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
Giả sử đồng pha.
công thức tính cực đại
[tex]\frac{7-13}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì N là cực tiểu nên [tex]\frac{7-13}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên ==> [tex]\frac{14-8}{\lambda}[/tex] cũng là số bán nguyên va cũng là cực tiểu , do vậy giá trị nguyên gần (N) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5[/tex], giá trị nguyên gần (M) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{14-8}{\lambda}-0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5 \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda}-0,5 [/tex]
Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{6}{\lambda}-0,5-0,5+1=6[/tex]
Giải ra [tex]\lambda=2[/tex] thử với N ta thấy -6/2=-3 vì GT cho đây là cực tiểu. Do vậy 2 nguồn này là ngược pha


Tiêu đề: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 02:37:40 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
bạn giải hay lắm  =d>
sẵn tiện giúp minh mấy câu giao thoa này lun ha
Bai1: 2 nguồn A,B cách nhau 11 cm dao động theo phương trình u= acos(20pit)mm trên mặt nc. tốc độ v= 0,4 m/sj và biên độ sóng kô đổi khi truyền đi. điểm gần nhất dao động ngược fa với nguồn nằm trên đường trung trực AB cách nguồn A=?(đa=6cm)

Bài 2: hai nguồn AB= 50 mm dao dộng theo pt u= a sin(200pit) mm, v= 0,8 m/s, biên độ sóng kô đổi khi truyền đi . điểm gần nhất dao động cùng fa với nguồn nằm trên trung trực AB cách A= ?(đ.a= 32 mm)Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 02:44:53 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
3. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 13cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
Giả sử đồng pha.
công thức tính cực đại
[tex]\frac{7-13}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì N là cực tiểu nên [tex]\frac{7-13}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên ==> [tex]\frac{14-8}{\lambda}[/tex] cũng là số bán nguyên va cũng là cực tiểu , do vậy giá trị nguyên gần (N) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5[/tex], giá trị nguyên gần (M) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{14-8}{\lambda}-0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5 \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda}-0,5 [/tex]
Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{6}{\lambda}-0,5-0,5+1=6[/tex]
Giải ra [tex]\lambda=2[/tex] thử với N ta thấy -6/2=-3 vì GT cho đây là cực tiểu. Do vậy 2 nguồn này là ngược pha


chỗ này theo như bạn thì phải là 8 chứ nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:30:40 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
3. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 13cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
Giả sử đồng pha.
công thức tính cực đại
[tex]\frac{7-13}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì N là cực tiểu nên [tex]\frac{7-13}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên ==> [tex]\frac{14-8}{\lambda}[/tex] cũng là số bán nguyên va cũng là cực tiểu , do vậy giá trị nguyên gần (N) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5[/tex], giá trị nguyên gần (M) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{14-8}{\lambda}-0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5 \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda}-0,5 [/tex]

Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{6}{\lambda}-0,5-0,5+1=6[/tex]
Giải ra [tex]\lambda=2[/tex] thử với N ta thấy -6/2=-3 vì GT cho đây là cực tiểu. Do vậy 2 nguồn này là ngược pha


chỗ này theo như bạn thì phải là 8 chứ nhỉ

2 biên là cực tiểu nên nó là 6 chứ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:38:58 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
3. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 13cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
Giả sử đồng pha.
công thức tính cực đại
[tex]\frac{7-13}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì N là cực tiểu nên [tex]\frac{7-13}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên ==> [tex]\frac{14-8}{\lambda}[/tex] cũng là số bán nguyên va cũng là cực tiểu , do vậy giá trị nguyên gần (N) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5[/tex], giá trị nguyên gần (M) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{14-8}{\lambda}-0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5 \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda}-0,5 [/tex]

Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{6}{\lambda}-0,5-0,5+1=6[/tex]
Giải ra [tex]\lambda=2[/tex] thử với N ta thấy -6/2=-3 vì GT cho đây là cực tiểu. Do vậy 2 nguồn này là ngược pha


chỗ này theo như bạn thì phải là 8 chứ nhỉ

2 biên là cực tiểu nên nó là 6 chứ
kể cả 2 giá trị nguyên kế tiếp chứ bạn


Tiêu đề: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:52:09 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
bạn giải hay lắm  =d>
sẵn tiện giúp minh mấy câu giao thoa này lun ha
Bai1: 2 nguồn A,B cách nhau 11 cm dao động theo phương trình u= acos(20pit)mm trên mặt nc. tốc độ v= 0,4 m/sj và biên độ sóng kô đổi khi truyền đi. điểm gần nhất dao động ngược fa với nguồn nằm trên đường trung trực AB cách nguồn A=?(đa=6cm)
\lambda=4cm
- Gọi M là điểm trên đường TT AB PT[tex] u_M=2a. cos(20.\pi.t-\frac{2\pi.d}{\lambda})[/tex] (d=AM=BM)
- Độ lệch pha [tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi.d}{\lambda}=(2k+1)\pi[/tex]
- d>5,5 ==> k>0,875 ==> kmin=1 ==> d=6cm
Trích dẫn
Bài 2: hai nguồn AB= 50 mm dao dộng theo pt u= a sin(200pit) mm, v= 0,8 m/s, biên độ sóng kô đổi khi truyền đi . điểm gần nhất dao động cùng fa với nguồn nằm trên trung trực AB cách A= ?(đ.a= 32 mm)
[/queto]
Làm tương tự bài trênTiêu đề: Trả lời: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:56:27 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
kể cả 2 giá trị nguyên kế tiếp chứ bạn
Vì GT cho 6 cực đại mà 2 biên là cực tiểu nên từ biên này đến biên kia chỉ có 6 thôi


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:33:32 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
kể cả 2 giá trị nguyên kế tiếp chứ bạn
Vì GT cho 6 cực đại mà 2 biên là cực tiểu nên từ biên này đến biên kia chỉ có 6 thôi
vậy các giá trị nguyên kế tiếp là dụng ý gì hả bạn


Tiêu đề: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 11:02:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2011
bạn giải hay lắm  =d>
sẵn tiện giúp minh mấy câu giao thoa này lun ha
Bai1: 2 nguồn A,B cách nhau 11 cm dao động theo phương trình u= acos(20pit)mm trên mặt nc. tốc độ v= 0,4 m/sj và biên độ sóng kô đổi khi truyền đi. điểm gần nhất dao động ngược fa với nguồn nằm trên đường trung trực AB cách nguồn A=?(đa=6cm)
\lambda=4cm
- Gọi M là điểm trên đường TT AB PT[tex] u_M=2a. cos(20.\pi.t-\frac{2\pi.d}{\lambda})[/tex] (d=AM=BM)
- Độ lệch pha [tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi.d}{\lambda}=(2k+1)\pi[/tex]
- d>5,5 ==> k>0,875 ==> kmin=1 ==> d=6cm
Trích dẫn
hjhj, bạn giải thích giùm mình chổ này
Thank !!!

Bài 2: hai nguồn AB= 50 mm dao dộng theo pt u= a sin(200pit) mm, v= 0,8 m/s, biên độ sóng kô đổi khi truyền đi . điểm gần nhất dao động cùng fa với nguồn nằm trên trung trực AB cách A= ?(đ.a= 32 mm)
[/queto]
Làm tương tự bài trênTiêu đề: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:16:43 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
bạn giải hay lắm  =d>
sẵn tiện giúp minh mấy câu giao thoa này lun ha
Bai1: 2 nguồn A,B cách nhau 11 cm dao động theo phương trình u= acos(20pit)mm trên mặt nc. tốc độ v= 0,4 m/sj và biên độ sóng kô đổi khi truyền đi. điểm gần nhất dao động ngược fa với nguồn nằm trên đường trung trực AB cách nguồn A=?(đa=6cm)
\lambda=4cm
- Gọi M là điểm trên đường TT AB PT[tex] u_M=2a. cos(20.\pi.t-\frac{2\pi.d}{\lambda})[/tex] (d=AM=BM)
- Độ lệch pha [tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi.d}{\lambda}=(2k+1)\pi[/tex]
- d>5,5 ==> k>0,875 ==> kmin=1 ==> d=6cm
Trích dẫn
d là khỏng các từ M đến A khi M trùng trung điểm của AB thì MA=5,5 và đây cũng là khoảng cách nhỏ nhất từ 1 điểm trên đường TT đến A ( vì ta không xét trung điểm AB nên ta lấy dấu >)
hjhj, bạn giải thích giùm mình chổ này
Thank !!!

Bài 2: hai nguồn AB= 50 mm dao dộng theo pt u= a sin(200pit) mm, v= 0,8 m/s, biên độ sóng kô đổi khi truyền đi . điểm gần nhất dao động cùng fa với nguồn nằm trên trung trực AB cách A= ?(đ.a= 32 mm)
[/queto]
Làm tương tự bài trênTiêu đề: Trả lời: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: trankientrung trong 12:50:53 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
3. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 13cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
Giả sử đồng pha.
công thức tính cực đại
[tex]\frac{7-13}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì N là cực tiểu nên [tex]\frac{7-13}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên ==> [tex]\frac{14-8}{\lambda}[/tex] cũng là số bán nguyên va cũng là cực tiểu , do vậy giá trị nguyên gần (N) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5[/tex], giá trị nguyên gần (M) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{14-8}{\lambda}-0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5 \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda}-0,5 [/tex]
Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{6}{\lambda}-0,5-0,5+1=6[/tex]
Giải ra [tex]\lambda=2[/tex] thử với N ta thấy -6/2=-3 vì GT cho đây là cực tiểu. Do vậy 2 nguồn này là ngược pha

Tại sao lại +1 vậy bạn. Mình thấy 3 bài trên , bài nào bạn cũng +1 . Bạn giải thích dùm mình được ko .


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: [HELP] Ssóng CƠ HAY KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:26:36 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
3. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 tạo 1 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1 = 14cm, MS2 = 8cm. Điểm N có vị trí NS1 = 7cm, NS2 = 13cm. Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là cực tiểu. Tìm λ, 2 nguồn cùng pha hay ngược pha.
A. 2cm, ngược pha   B. 2cm, cùng pha   C. 1cm, cùng pha   D. 1cm, ngược pha
Giả sử đồng pha.
công thức tính cực đại
[tex]\frac{7-13}{\lambda}\leq k \leq \frac{14-8}{\lambda} [/tex]
Vì N là cực tiểu nên [tex]\frac{7-13}{\lambda}[/tex] là số bán nguyên ==> [tex]\frac{14-8}{\lambda}[/tex] cũng là số bán nguyên va cũng là cực tiểu , do vậy giá trị nguyên gần (N) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5[/tex], giá trị nguyên gần (M) thỏa mãn BDT là [tex]\frac{14-8}{\lambda}-0,5[/tex]
==> [tex]\frac{7-13}{\lambda}+0,5 \leq k \leq \frac{14-8}{\lambda}-0,5 [/tex]
Số cực đại là : [tex]\frac{6}{\lambda}+\frac{6}{\lambda}-0,5-0,5+1=6[/tex]
Giải ra [tex]\lambda=2[/tex] thử với N ta thấy -6/2=-3 vì GT cho đây là cực tiểu. Do vậy 2 nguồn này là ngược pha

Tại sao lại +1 vậy bạn. Mình thấy 3 bài trên , bài nào bạn cũng +1 . Bạn giải thích dùm mình được ko .
Từ số nguyên K đến số nguyên k+N luôn có N+1 số: VD từ số nguyên 6 đến số nguyên 16 thì có 11=16-6+1