Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhat93 trong 09:53:55 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5476Tiêu đề: Cứu nhân độ thế với pà kon
Gửi bởi: nhat93 trong 09:53:55 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Câu 13: Mắc cuộn thứ nhất của một máy biến áp vào một nguồn điện xoay chiều thì suất điện động hiệu dụng trong cuộn thứ hai E2 = 20 V, mắc cuộn thứ hai vào nguồn điện xoay chiều đó thì suất điện động hiệu dụng trong cuộn thứ nhất là E1 = 7,2 V. Bỏ qua điện trở thuần trong các cuộn dây của máy biến áp. Điện áp hiệu dụng của nguồn điện bằng
A. 144 V.   B. 5,2 V.   C. 13,6 V.   D. 12 V.
Đa D

Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết  . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, có tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số góc của dòng điện là   hoặc   thì mạch điện có cùng hệ số công suất. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. \frac{2}{sqrt{13}}
 .   B.\frac{3}{sqrt{12}}
  .   C.\frac{5}{sqrt{12}}
  .   D.\frac{3}{sqrt{13}}

Câu 42: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40t và uB = 2sin(40t +  ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB là
A. 26.   B. 54.   C. 52.   D. 27.
Đa c

Câu 45: Đặt điện áp u = U0cos100pi t (V) vào hai hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L, R là một biến trở. Điều chỉnh R để công suất trên biến trở lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở. Hệ số công suất của đoạn mạch trong trường hợp này bằng
A.  0,67.   B. 0,5.   C. 0,75.   D. 0,71.
Đa c


Tiêu đề: Trả lời: Cứu nhân độ thế với pà kon
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:24:38 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Câu 13: Mắc cuộn thứ nhất của một máy biến áp vào một nguồn điện xoay chiều thì suất điện động hiệu dụng trong cuộn thứ hai E2 = 20 V, mắc cuộn thứ hai vào nguồn điện xoay chiều đó thì suất điện động hiệu dụng trong cuộn thứ nhất là E1 = 7,2 V. Bỏ qua điện trở thuần trong các cuộn dây của máy biến áp. Điện áp hiệu dụng của nguồn điện bằng
A. 144 V.   B. 5,2 V.   C. 13,6 V.   D. 12 V.
Đa D

TH1 : [tex]\frac{N_1}{N_2}=\frac{E}{20}[/tex]
TH2: [tex]\frac{N_1}{N_2}=\frac{7,2}{E}[/tex]
==> E^2=20.7,2 ==> E=12V

Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết  . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, có tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số góc của dòng điện là   hoặc   thì mạch điện có cùng hệ số công suất. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A.[tex] \frac{2}{sqrt{13}}[/tex]
B.[tex] \frac{3}{sqrt{12}}[/tex]
C.[tex] \frac{5}{sqrt{12}}[/tex]
D.[tex] \frac{3}{sqrt{13}}[/tex]
toàn là thiếu chi tiết quan trọng không hà
Câu 42: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40t và uB = 2sin(40t +  ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB là
A. 26.   B. 54.   C. 52.   D. 27.
Đa c
Lại thiếu pha rồi
Trích dẫn
Câu 45: Đặt điện áp u = U0cos100pi t (V) vào hai hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L, R là một biến trở. Điều chỉnh R để công suất trên biến trở lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở. Hệ số công suất của đoạn mạch trong trường hợp này bằng
A.  0,67.   B. 0,5.   C. 0,75.   D. 0,71.
Đa c
[tex]P_{Rmax} khi R=\sqrt{r^2+(Z_L-Z_C)^2}=Z_{LCr} \Rightarrow Z=1,5R=1,5Z_{LCr}[/tex]
Dùng giản đồ vecto quay tứ giác tạo bởi Z_(LCr} và R là hình thoi có đường chéo là Z ==> [tex]Z=2Rcos(\varphi) ==> cos\varphi=\frac{3}{4}[/tex]