Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 08:05:53 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5466Tiêu đề: GIÚP MÌNH 2 CÂU VẬT RẮN!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:05:53 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Câu 1: 1 vành tròn có bán kính 0,5m, momen quán tính đối với trục quay đi qua tâm và vuông góc với vành là 2,5 kg.m2. tác dunhj lên vành 1 lực có độ lớn kô đổi bằng 3N và có phương tiếp tuyến với vành trong thời gian 10s rồi ngừng tác dụng. ban đầu đĩa đứng yên và bỏ qua mọi ma sát. trong khoảng thời gian 12s kể từ lúc lực bắt đầu tác dụng, đĩa quay dc 1 góc bằng?

A.40             B. 150              C. 30              D. 120

Câu 2: một thanh nhẹ chiều dài 1m, khối lượng kô đáng kể có thể quay kô ma sát quanh trục cố định đi qua đầu thanh và vuông góc với thanh. gắn vào đầu còn lại 1 chất điểm khối lượng 2kg rồi tác dụng lên thanh 1 lực có độ lớn 2N kô đổi. biết phương của lực luôn hợp với thanh 1 góc 60 độ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay. trong mỗi giây tốc độ góc của chất điểm biến thiên 1 lượng bằng?

A. 0,5 rad/s               B. 1 rad/s                   C. 0,866 rad/s                D. 2 rad/ s


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH 2 CÂU VẬT RẮN!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:27:32 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011
Câu 1: 1 vành tròn có bán kính 0,5m, momen quán tính đối với trục quay đi qua tâm và vuông góc với vành là 2,5 kg.m2. tác dunhj lên vành 1 lực có độ lớn kô đổi bằng 3N và có phương tiếp tuyến với vành trong thời gian 10s rồi ngừng tác dụng. ban đầu đĩa đứng yên và bỏ qua mọi ma sát. trong khoảng thời gian 12s kể từ lúc lực bắt đầu tác dụng, đĩa quay dc 1 góc bằng?

A.40             B. 150              C. 30              D. 120

Bài này Zitu1801 làm như sau :
Momen của lực F
[tex]M=F.R=1,5N.m[/tex]
Gia tốc góc của vành
[tex]\gamma =\frac{M}{I}=0,6 rad/s^{2}[/tex]
Góc quay được của đĩa trong thời gian lực tác dụng :
[tex]\Delta \varphi =\gamma \frac{t^{2}}{2}=30rad[/tex]
Vận tốc góc khi lực thôi tác dụng
[tex]\omega =\gamma t=6rad/s[/tex]
Sau khi lực thôi tác dụng vật quay đều nên ta có góc quay thêm trong 2 s [tex]\Delta \varphi '=\omega .t'=12rad[/tex]
Vậy góc quay cần tìm là [tex]\Delta \varphi +\Delta \varphi '=42rad[/tex] ?

Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH 2 CÂU VẬT RẮN!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:29:48 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2011

Câu 2: một thanh nhẹ chiều dài 1m, khối lượng kô đáng kể có thể quay kô ma sát quanh trục cố định đi qua đầu thanh và vuông góc với thanh. gắn vào đầu còn lại 1 chất điểm khối lượng 2kg rồi tác dụng lên thanh 1 lực có độ lớn 2N kô đổi. biết phương của lực luôn hợp với thanh 1 góc 60 độ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay. trong mỗi giây tốc độ góc của chất điểm biến thiên 1 lượng bằng?

A. 0,5 rad/s               B. 1 rad/s                   C. 0,866 rad/s                D. 2 rad/ s
Phải bổ sung giả thiết trục quay thẳng đứng và lực tác dụng lên vật chứ không phải thanh
Momen của lực F :
[tex]M=F.l.sin60^{0}=\sqrt{3}N.m[/tex]
Momen quán tính của hệ đối với trục quay chỉ là momen quán tính của hệ đối với trục quay :
[tex]I=ml^{2}=2kg.m^{2}[/tex]
Gia tốc góc
[tex]\gamma =\frac{M}{I}=\frac{\sqrt{3}}{2}rad/s^{2}[/tex]
Mặt khác [tex]\gamma =\frac{\Delta \omega }{\Delta t}[/tex]
cho[tex]{\Delta t}[/tex] =1s ta tính được [tex]\Delta \omega=\frac{\sqrt{3}}{2}rad/s=0,866rad/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH 2 CÂU VẬT RẮN!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:37:35 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011

Câu 2: một thanh nhẹ chiều dài 1m, khối lượng kô đáng kể có thể quay kô ma sát quanh trục cố định đi qua đầu thanh và vuông góc với thanh. gắn vào đầu còn lại 1 chất điểm khối lượng 2kg rồi tác dụng lên thanh 1 lực có độ lớn 2N kô đổi. biết phương của lực luôn hợp với thanh 1 góc 60 độ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay. trong mỗi giây tốc độ góc của chất điểm biến thiên 1 lượng bằng?

A. 0,5 rad/s               B. 1 rad/s                   C. 0,866 rad/s                D. 2 rad/ s
Phải bổ sung giả thiết trục quay thẳng đứng và lực tác dụng lên vật chứ không phải thanh
Momen của lực F :
[tex]M=F.l.sin60^{0}=\sqrt{3}N.m[/tex]
Momen quán tính của hệ đối với trục quay chỉ là momen quán tính của hệ đối với trục quay :
[tex]I=ml^{2}=2kg.m^{2}[/tex]
Gia tốc góc
[tex]\gamma =\frac{M}{I}=\frac{\sqrt{3}}{2}rad/s^{2}[/tex]
Mặt khác [tex]\gamma =\frac{\Delta \omega }{\Delta t}[/tex]
cho[tex]{\Delta t}[/tex] =1s ta tính được [tex]\Delta \omega=\frac{\sqrt{3}}{2}rad/s=0,866rad/s[/tex]

còn kái momen quán tính kia khi nào thì bằng 1/3 mR2 a!!!
thank thầy!!!


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH 2 CÂU VẬT RẮN!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:52:06 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2011
Khi thanh có khối lượng M thì momen quán tính của thanh đối với trục quay như trong đề bài được tính bằng công thức
[tex]I_{t}=\frac{1}{3}Ml^{2}[/tex]
Momen quán tính của vật đối với trục quay
[tex]I_{v}=ml^{2}[/tex]
Momen quán tính của hệ vật đối với trục quay
[tex]I=I_{t}+I_{v}[/tex]