Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 11:32:25 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5391Tiêu đề: Sự hủy cặp êlectron và pôzitrôn cần giúp !
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 11:32:25 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Cho biết khối lượng của êlectron và của pôzitôn đều bằng 0,511MeV/c2. Trong quá trình va chạm trực diện giữa một êlectron và một pozitôn, có sự huỷ cặp tạo thành hai phôtôn có năng lượng đều bằng 2,0MeV chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Tính động năng của hai hạt trước khi va chạm.
A. 1,49MeV   B. 0,745MeV   C. 2,98MeV   D. 2,235MeV


Tiêu đề: Trả lời: Sự hủy cặp êlectron và pôzitrôn cần giúp !
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:28:30 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Cho biết khối lượng của êlectron và của pôzitôn đều bằng 0,511MeV/c2. Trong quá trình va chạm trực diện giữa một êlectron và một pozitôn, có sự huỷ cặp tạo thành hai phôtôn có năng lượng đều bằng 2,0MeV chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Tính động năng của hai hạt trước khi va chạm.
A. 1,49MeV   B. 0,745MeV   C. 2,98MeV   D. 2,235MeV

Sau phản ứng tạo thành hai phôtôn có năng lượng đều bằng 2,0MeV chuyển động theo hai chiều ngược nhau nghĩa là động lượng của hệ trước và sau phản ứng đều bằng không. Vậy động năng của êlectron và của pôzitôn là bằng nhau
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần ta có :
[tex]2mc^{2}+2K=2\varepsilon \Rightarrow K=\varepsilon -mc^{2}[/tex]
Thay số ta có 1,489 MeV Thừa nhận đáp án A