Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 09:25:16 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5390Tiêu đề: Năng lượng photo và Dao động cơ
Gửi bởi: trankientrung trong 09:25:16 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Câu 1 : Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng [tex] \lambda _1 = 720nm [/tex] , ánh sáng tím có bước sóng [tex] \lambda _2 = 400nm [/tex] . Cho hai sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với 2 ánh sáng này lần lượt là [tex]n_1 = 1,33 [/tex] và [tex]n_2 = 1,34 [/tex]. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên , tỉ số năng lượng của phôton có bước sóng [tex] \lambda _1[/tex] so với năng lượng của photon có bước sóng [tex] \lambda _2 [/tex] bằng ?

Câu 2 : Vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại [tex]v_{max} [/tex] , có tốc độ góc [tex] \omega [/tex] , khi đi qua vị trí li độ [tex]x_1[/tex] có vận tốc [tex]v_1[/tex] thỏa mãn :
A .[tex] v_1^2 = v_{max}^2 + \frac{1}{2} \omega ^2x_1^2 [/tex]                 B.[tex]v_1^2 = v_{max}^2 - \frac{1}{2} \omega ^2x_1^2 [/tex]          C.[tex] v_1^2 = v_{max}^2 - \omega ^2x_1^2 [/tex]              D.[tex]v_1^2 = v_{max}^2 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng photo và Dao động cơ
Gửi bởi: weathercock trong 05:00:44 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
Câu 1 : Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng [tex] \lambda _1 = 720nm [/tex] , ánh sáng tím có bước sóng [tex] \lambda _2 = 400nm [/tex] . Cho hai sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với 2 ánh sáng này lần lượt là [tex]n_1 = 1,33 [/tex] và [tex]n_2 = 1,34 [/tex]. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên , tỉ số năng lượng của phôton có bước sóng [tex] \lambda _1[/tex] so với năng lượng của photon có bước sóng [tex] \lambda _2 [/tex] bằng ?
Trong môi trường trong suốt...[tex]\lambda '_1=\frac{\lambda _1}{n_1}=541,35nm,\lambda '_2=298,5nm[/tex]
Có:[tex]\varepsilon _1=\frac{hc}{\lambda' _1},\varepsilon _2=\frac{hc}{\lambda' _2}\Rightarrow \frac{\varepsilon _}{\varepsilon _2}=\frac{\lambda '2}{\lambda '1}=0,55[/tex]

Trích dẫn
Câu 2 : Vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại [tex]v_{max} [/tex] , có tốc độ góc [tex] \omega [/tex] , khi đi qua vị trí li độ [tex]x_1[/tex] có vận tốc [tex]v_1[/tex] thỏa mãn :
A .[tex] v_1^2 = v_{max}^2 + \frac{1}{2} \omega ^2x_1^2 [/tex]                 B.[tex]v_1^2 = v_{max}^2 - \frac{1}{2} \omega ^2x_1^2 [/tex]          C.[tex] v_1^2 = v_{max}^2 - \omega ^2x_1^2 [/tex]              D.[tex]v_1^2 = v_{max}^2 [/tex]
Có: [tex]v_{max}= \omega A \Rightarrow A^2=\frac{v_{max}^2}{\omega^2}(1)[/tex],[tex],x_1^2+\frac{v_1^2}{\omega _1^2}=A^2(2)[/tex]

Thế (1) vào (2) suy ra C đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng photo và Dao động cơ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 11:30:32 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
năng lượng sóng không thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác vì cả vạn tôc và bước sóng đều tăng hoặc đều giảm
nên tỉ số năng lượng là [tex]\frac{\varepsilon _{1}}{\varepsilon _{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{5}{9}[/tex]