Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 08:22:30 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5381Tiêu đề: moi nguoi giup em voi
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 08:22:30 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Dùng hạt proton bắn phá hạt nhân 73Li, ta được hạt α. Biết mLi = 7,016005u, mHe = 4,002603u, mp = 1,007825u, 1u = 931MeV/c2. Tính khối lượng Li cần dung để chuyển toàn bộ năng lượng của phản ứng làm 602m3 nước ở 20oC sôi dưới áp suất 76cmHg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K)
A. 0,00847g   B. 0,847g   C. 84,7g   D. 8,47 g


Tiêu đề: Trả lời: moi nguoi giup em voi
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:44:06 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Trước tiên bạn tính năng lượng cần đun sôi 603m3 nước ở 20oC sôi là: [tex]Q = m.c.\Delta t = 602.4200.(100 - 20) = 202272000 (J)[/tex]. (Vì 1m3 nước có khối lượng 1000 kg).
Sau đó tính năng lượng tỏa ra của một phản ứng theo công thức: [tex]\Delta W = \left(m_{Li}+m_{p}-2m_{\alpha } \right).c^{2}=(7,016005+1,007825-2.4,002603).931.1,6.10^{-13}[/tex][tex]=2,77.10^{-12}(J)[/tex]
Cứ 1 hạt tham gia phản ứng tỏa ra năng lượng [tex]\Delta W = 2,77.10^{-12}(J)[/tex]
Vậy số hạt Li tham gia phản ứng là:[tex]N=\frac{Q}{\Delta W}=7,29.10^{19}[/tex](hạt)
Khối lượng Li cần tham gia phản ứng là: [tex]m = \frac{N}{6,02.10^{23}}.A=\frac{7,29.10^{19}}{6,02.10^{23}}.7=8,4767.10^{-4}(g)=0,00084767(g)[/tex]