Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sunflower17 trong 11:00:09 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5369Tiêu đề: 1 số bài trong đề thi lần 1 của chuyên NH
Gửi bởi: sunflower17 trong 11:00:09 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
giúp mình mấy bài này nhé ^-^
bài 1:một máy phát điện 3 pha ,các cuộn dây của máy phát hình sao có điện thế pha là 127V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng 3 pha vào 3 tải như nhau mắc hình tam giác ,mỗi tải có điện trở thuần 100[tex]\Omega[/tex]
  vào cuộn dây có độ tự cảm 0,318H. Cường độ dòng điện đi qua các tải và công suất do các tải tiêu thụ có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau :
ĐS: I=1,56A ; P=726W
bài này mình ra đáp án khác là I=2,096,P=1318,3
Bài 2: cho mạch điện xoay chiều R,L mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=0,318H , R=100[tex]\Omega[/tex]
 mắc vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế U=400[tex]\cos^250\pi t[/tex](v)
. Xác định cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch

Bài 3: điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=30[tex]\sqrt{2}[/tex](v)
 vào 2 đầu đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Thay đổi độ tự cảm L của cuộn dây ta thấy khi điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì điện áp hiệu dụng 2 bản tụ là Uc=30V. Giá trị điện áp cực đại ở 2 đầu cuộn dây nói trên bằng?
bài này mình nghĩ là đề thiếu UL

Bài 4 : Nung nóng 1 cục sắt ở 1000 độ C. Quang phổ của nó có các màu
A. Đỏ và cam   
B. Đỏ,cam,vàng
C. Đỏ,cam,vàng,lục
D. Đỏ,cam,vàng,lục,lam

Bài 5 : 1 sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở 2 điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng 1 phương truyền sóng là Pi/2 thì tần số của sóng bằng ?

Bài 6 : 3 điểm A,O,B theo thứ tự cùng nằm trên 1 đường thẳng xuất phát từ O (A và B ở về 2 phía của O). Tại O đặt 1 nguồn điểm phát sóng âm đặt hướng ra không gian môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 40 dB, tại B là 20 dB mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài trong đề thi lần 1 của chuyên NH
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 05:00:00 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
câu 1
ban tinh được Ud=[tex]\sqrt{3}[/tex]Up=220V
Z=[tex]\sqrt{ZL^2+R^2}=100\sqrt{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow I=\frac{U}{Z}=1.56A[/tex]
P=3Ppha=[tex]3I^{2}R=3\frac{U^2}{Z^2}R=726W[/tex]
câu2
I=[tex]\frac{I_{0}}{\sqrt{2}}=\frac{U_{0}}{Z\sqrt{2}}=2A[/tex]
câu3
thay đổi L để ULcưc đại ta có [tex]U_{L}^2-U_{L}U_{C}-U^2=0[/tex]
giải phương trình bậc 2 thì ra UL
Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài trong đề thi lần 1 của chuyên NH
Gửi bởi: sunflower17 trong 09:39:58 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
câu 1

Z=[tex]\sqrt{ZL^2+R^2}=100\sqrt{2}[/tex]
=105 chứ bạn mà hướng làm của mình cũng giống bạn :D


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài trong đề thi lần 1 của chuyên NH
Gửi bởi: sunflower17 trong 10:04:21 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
câu 2 sai đáp số rồi phải là [tex]\sqrt{5}[/tex]
mà câu 2 tại sao lại ra hệ thức như thế bạn


 ai giúp mình câu 4,5,6 đi ^-^


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài trong đề thi lần 1 của chuyên NH
Gửi bởi: spyaz1 trong 11:59:30 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2011
Câu 1 : tính U dây =[tex]\sqrt{3}[/tex]Up = 127 [tex]\sqrt{3}[/tex]= 220V
có R= 100 [tex]\Omega[/tex] , ZL = 100[tex]\Omega[/tex] ---> Z tổng = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]
==> I = U/Z = 1,56A
có P = 3P pha -- > P = 3RI[tex]^{2}[/tex] --> 726 W
Câu 2 : hạ bậc - u= 200cos100[tex]\pi[/tex]t+200 ---> w=100[tex]\pi[/tex]--> ZL=100 --> Z= 100[tex]\sqrt{2}[/tex] --> I = 1
Câu 3 : Vẽ giản đồ véc tơ đầu đuôi ra ... có ULmax[tex]^{2}[/tex]=U[tex]^{2}[/tex]+ Urc[tex]^{2}[/tex] (1)
Lại có : U[tex]^{2}[/tex]= Ur[tex]^{2}[/tex]+(ULmax-Uc)[tex]^{2}[/tex] (2)
từ (1) và (2) --> UL= 60V
Câu 4 : A
Câu 5 : Có : [tex]^{\Delta \varphi }[/tex]=2[tex]\pi[/tex]d/[tex]\lambda[/tex] --> [tex]\lambda[/tex] = 4 m --> f= 1250 Hz
Câu 6 : Câu này theo mình bạn nên rút 2 cái R ở công thức : I=[tex]\frac{P}{4\pi R^{2}}[/tex]
rồi tại M ta có Rm = [tex]\frac{R1+R2}{2}[/tex] thay ngược lại sẽ ra , hơi rắc rối chút nhưng sẽ ra đáp án ^^" ..

 

Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài trong đề thi lần 1 của chuyên NH
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 12:35:23 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
Câu 2 trong diễn đàn có rồi:
- hạ bậc u: u= 200cos100pit+200,
- tính công suất do từng thành phần một chiều và xoay chiều gây ra, cộng lại để tìm P.
 - dùng P=I^2. R để tìm I hiệu dụng.

Câu 6 dùng công thức L2-L1=10lg(I2/I1)=20lg(R1/R2)


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài trong đề thi lần 1 của chuyên NH
Gửi bởi: sunflower17 trong 08:24:35 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2011
mà câu 3 mình thấy đáp án của người ta là 60[tex]\sqrt{2}[/tex]

cho mình hỏi đối với những bài tìm giá trị cực đại giữa hai đầu cuộn dây thì đó là giá trị hiệu dụng cực đại hay U[tex]\small \circ[/tex]L
Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài trong đề thi lần 1 của chuyên NH
Gửi bởi: spyaz1 trong 11:17:44 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2011
mà câu 3 mình thấy đáp án của người ta là 60[tex]\sqrt{2}[/tex]

cho mình hỏi đối với những bài tìm giá trị cực đại giữa hai đầu cuộn dây thì đó là giá trị hiệu dụng cực đại hay U[tex]\small \circ[/tex]LỞ đây Cuộn dây này là cuộn dây thuần cảm nên --- bài toán này áp dụng cho trường hợp thay đổi L để UL đạt giá trị max ,chỉ có chút rắc rối ở bài này là k cho Z mà cho U , mình cứ xài giản đồ vecto là ra à bạn ^^