Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoc sinh 11 trong 09:37:46 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5296Tiêu đề: Máy biến thế - Câu 14 (mã đề 161) ĐHSP lần 6 2011
Gửi bởi: hoc sinh 11 trong 09:37:46 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2011
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn dây này bằng
A. 100V     B. 50V    C. 60V    D. 120V
Đáp án là B.
Các bạn giải hộ nhé, mình giải không ra.


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến thế - Câu 14 (mã đề 161) ĐHSP lần 6 2011
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:20:30 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2011
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn dây này bằng
A. 100V     B. 50V    C. 60V    D. 120V
Đáp án là B.
Các bạn giải hộ nhé, mình giải không ra.
Gọi N là số vòng của cuộn sơ cấp và [tex]U_{s}[/tex]  là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn này
Ban đầu ta có :
[tex]\frac{100}{U_{s}}=\frac{N_{1}}{N}[/tex]   (1)
Khi tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp :
[tex]\frac{U}{U_{s}}=\frac{N_{1}}{N+n}[/tex]   (2)
Khi giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp
[tex]\frac{2U}{U_{s}}=\frac{N_{1}}{N-n}[/tex]   (3)
Lập tỉ số giữa (2) và (3) ta có
[tex]n=\frac{N}{3}[/tex]
Khi tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp :
[tex]\frac{U'}{U_{s}}=\frac{N_{1}+2N/3}{N}=\frac{N_{1}}{N}+\frac{2}{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow U'=100+\frac{2}{3}U_{s}>100V[/tex]
Đề bài không chính xác vì thiếu Us !
Nếu chỉ thay đổi số vòng của cuộn sơ cấp làm tương tự ta có đáp án C