Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sunflower17 trong 12:02:36 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5161Tiêu đề: giúp mình mấy bài tập về hạt nhân này nhé!
Gửi bởi: sunflower17 trong 12:02:36 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
1 chất phóng xạ phát ra tia alpha,cứ 1 hạt nhân bị phân rã sinh ra 1 hạt alpha . trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ sinh ra 360 hạt alpha, sau 6 h thì trong 1 phút chất phóng xạ này chỉ sinh ra đc 45 hạt alpha . chu kì của chát phóng xạ này là ?

bài 2 . trong điều trị ung thư, bệnh nhân đc chiếu xạ với 1 liều xác định nào đó từ 1 nguồn phóng xạ .biết nguiồn có chu kì bán rã là 4 năm. khi nguồn đc sử dụng lần đầu thì thời gian cho 1 lần chiếu xạ là 10 phút.sau 2 năm thì thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bn phút?


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình mấy bài tập về hạt nhân này nhé!
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:31:47 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
1 chất phóng xạ phát ra tia alpha,cứ 1 hạt nhân bị phân rã sinh ra 1 hạt alpha . trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ sinh ra 360 hạt alpha, sau 6 h thì trong 1 phút chất phóng xạ này chỉ sinh ra đc 45 hạt alpha . chu kì của chát phóng xạ này là ?

bài 2 . trong điều trị ung thư, bệnh nhân đc chiếu xạ với 1 liều xác định nào đó từ 1 nguồn phóng xạ .biết nguiồn có chu kì bán rã là 4 năm. khi nguồn đc sử dụng lần đầu thì thời gian cho 1 lần chiếu xạ là 10 phút.sau 2 năm thì thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bn phút?
Bài 1
Số hạt anpha phát ra trong 1 phút lúc đầu :
[tex]\Delta N_{1}=N_{01}\left(1-2^{-\frac{t}{T}} \right)[/tex]
Với t = 1phút
Số hạt anpha phát ra trong 1 phút lúc sau :
[tex]\Delta N_{2}=N_{02}\left(1-2^{-\frac{t}{T}} \right)[/tex]
Lập tỉ số và lưu ý [tex]N_{02}[/tex] là số hạt nhân còn lại của [tex]N_{01}[/tex] sau 6h.
Nghĩa là :[tex]N_{02}=N_{01}2^{-\frac{t}{T}}[/tex]
Trong biểu thức này t = 6h
[tex]\frac{\Delta N_{1}}{\Delta N_{2}}= 2^{\frac{t}{T}}=8=2^{3} \Rightarrow T=t/3=2h[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình mấy bài tập về hạt nhân này nhé!
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:18:37 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2011
Giúp em tiếp bài 2
Xem thời gian xạ trị là rất bé so với chu kì bán rã ta có : [tex]e^-{\lambda t}=1-\lambda t[/tex]

Liều lượng xạ trị tỉ lệ với số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t = 10 phút :
[tex]k.\Delta N_{1}=k.N_{01}\left(1-e^{-\lambda t} \right)=k.N_{01}.\lambda t[/tex]
Tương tự :
[tex]k.\Delta N_{2}=k.N_{02}.\lambda t'[/tex]
Do liều lượng xạ trị không đổi nên :[tex]k.\Delta N_{1}=k.\Delta N_{2}[/tex]
[tex]N_{02}.t'=N_{01}.t[/tex]
Mặt khác ta có :[tex]N_{02}= N_{01}.2^-{\frac{T/2}{T}}=\frac{N_{01}}{\sqrt{2}}[/tex]
Vậy [tex]t'=t\sqrt{2}[/tex]