Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phisatthu trong 03:01:15 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4985Tiêu đề: giải giùm
Gửi bởi: phisatthu trong 03:01:15 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2011
trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp S1 VÀ S2cách nhau 12cm dao động cùng biên độ 1cm(coi như không đổi khi truyền sóng trên mặt nước) cùng pha cùng tần số 14hz vận tốc truênf sóng trên mặt nước la 2m/s.vị trí điểm gần nhất dao động cùng pha với hai nguồn ở đâu.
giúp với


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 07:01:22 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2011
Bạn nói rõ hơn: gần cái gì nhất? (trung điểm AB, đường thẳng AB hay gần A, . . . )


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:11:00 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2011
trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp S1 VÀ S2cách nhau 12cm dao động cùng biên độ 1cm(coi như không đổi khi truyền sóng trên mặt nước) cùng pha cùng tần số 14hz vận tốc truênf sóng trên mặt nước la 2m/s.vị trí điểm gần nhất dao động cùng pha với hai nguồn ở đâu.
giúp với
Giả sử tìm điểm gần một trong hai nguồn 
Em chia hai trường hợp :
+ Các sóng thành phần cùng pha với các nguồn
+ Môt sóng thành phần sớm pha hơn nguồn một lượng [tex]\varphi[/tex] +2k[tex]\pi[/tex] ; Một sóng thành phần chậm pha hơn nguồn một lượng [tex]\varphi[/tex] +2k'[tex]\pi[/tex]
Thì trường hợp thứ hai cho ta được d1 = [tex]\lambda /4[/tex] và d2 = 5[tex]\lambda /4[/tex]
Gần hơn so với trường hợp thứ nhất