Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 09:54:31 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4689Tiêu đề: Giải em bài sóng cơ! Em tìm không ra đáp án!
Gửi bởi: ttlnht trong 09:54:31 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2011
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x (m) có phương trình sóng [tex]x=Asin(\frac{\pi }{3}t-\frac{2\pi }{3}x)[/tex]
  . Tốc độ lan truyền sóng trong môi trường đó có giá trị là
A. 1 m/s.   B. 0,5 m/s.   C. 0,5 cm/s.   D. 2 m/s.


Tiêu đề: Trả lời: Giải em bài sóng cơ! Em tìm không ra đáp án!
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:47:26 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2011
omega = pi/3 -> T = 6s
2pi/l = 2pi/3 -> l = 3m (l:lamđa)

Vậy v = l/T = 0,5m/s -> chọn B

Tuy nhiên đề dùng lẫn lộn li độ của sóng (u thay vì x) với khoảng truyền sóng (x)