Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 08:12:35 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4670Tiêu đề: tính tuổi của vật cổ?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:12:35 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2011
một mảnh gỗ hóa thạch chứa m=240g các bon có độ phóng xạ H=0,5Bq. Hãy xác định tuổi của mẫu gỗ hóa thạch nếu biết trong gỗ đang sóng tỉ số nguyên tử hai đồng vị C14 và C12 là 1,3.10^-12. chu kì bán rã của C14 là 5700 năm


Tiêu đề: Trả lời: tính tuổi của vật cổ?
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:40:55 PM Ngày 08 Tháng Bảy, 2011
một mảnh gỗ hóa thạch chứa m=240g các bon có độ phóng xạ H=0,5Bq. Hãy xác định tuổi của mẫu gỗ hóa thạch nếu biết trong gỗ đang sóng tỉ số nguyên tử hai đồng vị C14 và C12 là 1,3.10^-12. chu kì bán rã của C14 là 5700 năm
Số nguyên tử 14C có trong cổ vật được tính bởi :
[tex]N_{1}=\frac{H.T}{ln2}[/tex]
Số nguyên tử 12C có trong cổ vật được tính bởi :
[tex]m =14 \frac{N_{1}}{N_{A}} + 12 \frac{N_{2}}{N_{A}}\Rightarrow N_{2}[/tex]
Tỉ số nguyên tử hai đồng vị C14 và C12 có trong cổ vật là
[tex]a = \frac{N_{1}}{N_{2}}[/tex]
Tỉ số nguyên tử hai đồng vị C14 và C12 có trong gỗ đang sóng là
[tex]b = \frac{N_{01}}{N_{2}}[/tex]
Tuổi cổ vật được xác định bởi tỉ số :
[tex]\frac{b}{a} = \frac{N_{01}}{N_{1}}= e^{\lambda .t}\Rightarrow t[/tex]