Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ldchinh trong 11:58:56 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4579Tiêu đề: Giúp đỡ bài tập chương sóng ánh sáng !
Gửi bởi: ldchinh trong 11:58:56 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2011
 - Trong thí nghiệm Young, người ta cho 2 bức xạ đơn sắc có [tex]\lambda 1[/tex]= 0,4 micromet và bước sóng [tex]\lambda 2[/tex] chưa biết. Khoảng cách 2 khe a=0,2 mm, khoảng cách màn đến 2 khe D=1 m. Cho bề rộng trường giao thoa la 24mm trên màn, đếm thấy có 17 vạch sáng trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. Tìm [tex]\lambda 2[/tex] ,biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập chương sóng ánh sáng !
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:23:23 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2011
- Trong thí nghiệm Young, người ta cho 2 bức xạ đơn sắc có [tex]\lambda 1[/tex]= 0,4 micromet và bước sóng [tex]\lambda 2[/tex] chưa biết. Khoảng cách 2 khe a=0,2 mm, khoảng cách màn đến 2 khe D=1 m. Cho bề rộng trường giao thoa la 24mm trên màn, đếm thấy có 17 vạch sáng trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. Tìm [tex]\lambda 2[/tex] ,biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng.
Khoáng vân của [tex]\lambda[/tex]1 là  i1= 2mm.
Số vân sáng của [tex]\lambda 1[/tex] : (24:i1) + 1 =13
Vậy số vân sáng cua [tex]\lambda[/tex]2 = 17 -13 +5 = 9
Vây khoảng vân của [tex]\lambda[/tex]2 = 24:(9 -1 ) = 3mm
Giá trị của [tex]\lambda[/tex]2 = 0,6[tex]\mu[/tex]m