Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: longboy trong 05:44:37 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4395Tiêu đề: sóng as
Gửi bởi: longboy trong 05:44:37 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2011
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,nguồn sáng phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc,trong đó bức xạ màu đỏ con bước sóng 720nm và bức xạ màu lục co bước sóng [tex]\inline \lambda[/tex] (có giá trị trong khoảng 500nm đến 720nm).Trên màn quan sát giữa 2 vân sáng gần nhau nhất và cùng mau với vân trung tâm co 8 vân sáng mau lục.Giá trị của [tex]\lambda[/tex] là?Tiêu đề: Trả lời: sóng as
Gửi bởi: giaovienvatly trong 09:51:58 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2011
Giữa hai vân liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 8 vân lục thì kể cả hai vân lục trùng với hai vân đỏ ở hai vân trùng, có 10 vân lục tạo thành 9 khoảng vân lục.
Gọi số khoảng vân đỏ trên đoạn này là n, ta có: n.i(đ) = 9i(lục) <=> n.lamda(đ) = 9lamda(lục).
=> lamda(lục) =n.lamda(đ)/9.
Do lamda(lục) có giá trị từ 500 nm đến 575 nm (chứ không phải 720 nm), bạn có hai bất phương trình. Giải hai bất phương trình:
n.720/9 >= 500 và n.720/9 <= 575
 với lưu ý n nguyên dương bạn chọn được n. Từ đây dễ dàng tính được lamda(lục).