Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bettyvn2310 trong 03:59:14 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2021

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=26619Tiêu đề: Bài toán viên bị rơi tự do có lực cản không khí.
Gửi bởi: bettyvn2310 trong 03:59:14 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2021
Một viên bi nhỏ [tex]m=10g[/tex] rơi theo phương thẳng đứng khong vận tốc đầu trong không khí. Lực cản của không khí là [tex]\vec{F_c} = -r\vec{v}[/tex] (tỷ lệ ngược chiều với chiều vận tốc), [tex]r[/tex] là hệ sốc cản. Vận tốc cực đại mà viên bi đạt được là [tex]v_{max} = 50 m/s[/tex]
. Cho [tex]g = 10 m/s^2[/tex]. Hệ số cản có giá trị là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán viên bị rơi tự do có lực cản không khí.
Gửi bởi: march3 trong 12:05:41 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2021
Không chắc lắm nhưng theo mình là ntn, khi vật rơi tự do thì vận tốc của vật tăng lên và Fc cũng tăng theo luôn. Vậy nên khi mà vật đạt được vận tốc cực đại thì lúc đó lực cản của không khí sẽ bằng với trọng lực P. Tức là mg=rv => r=mg/v=0,002