Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hathixuan11 trong 10:36:35 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25559Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: hathixuan11 trong 10:36:35 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2018
Tại thời điểm đầu tiên t = 0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 2Hz với biên độ A = 6[tex]\sqrt{5}[/tex] cm. Gọi P, Q là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 6cm và 9cm. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 thì vận tốc dao động của điểm P và điểm Q lần lượt là vP và vQ. Chọn phương án đúng.
A. vQ = -24[tex]\pi[/tex] cm/s.             B. vQ = 24[tex]\pi[/tex] cm/s.    
C. vP = 48[tex]\pi[/tex] cm/s.              D. vP = -24[tex]\pi[/tex] cm/s.      

                                                                                                  Kính mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:30:25 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2018
Tại thời điểm đầu tiên t = 0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 2Hz với biên độ A = 6[tex]\sqrt{5}[/tex] cm. Gọi P, Q là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 6cm và 9cm. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 thì vận tốc dao động của điểm P và điểm Q lần lượt là vP và vQ. Chọn phương án đúng.
A. vQ = -24[tex]\pi[/tex] cm/s.             B. vQ = 24[tex]\pi[/tex] cm/s.    
C. vP = 48[tex]\pi[/tex] cm/s.              D. vP = -24[tex]\pi[/tex] cm/s.      

                                                                                                  Kính mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!

Thời điểm t = 0 là thời điểm O,P,Q thẳng hàng lần thứ nhất (dang cùng ở VTCB).

Vào thời điểm t = 0,25 s (nửa chu kì dao động)

O trở về VTCB, P bắt đầu dao động (đang ở VTCB) và Q chưa có sóng truyền đến nên cũng đang ở VTCB.

Vậy thời điểm này là thời điểm O,P,Q thẳng hàng lần thứ hai

Do đó vận tốc của Q: Vq=0 , Vp = A.(Ô mê ga)= 24pi cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: hathixuan11 trong 08:36:24 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2018
Tại thời điểm đầu tiên t = 0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với tần số 2Hz với biên độ A = 6[tex]\sqrt{5}[/tex] cm. Gọi P, Q là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 6cm và 9cm. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 thì vận tốc dao động của điểm P và điểm Q lần lượt là vP và vQ. Chọn phương án đúng.
A. vQ = -24[tex]\pi[/tex] cm/s.             B. vQ = 24[tex]\pi[/tex] cm/s.    
C. vP = 48[tex]\pi[/tex] cm/s.              D. vP = -24[tex]\pi[/tex] cm/s.      

                                                                                                  Kính mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!

Thời điểm t = 0 là thời điểm O,P,Q thẳng hàng lần thứ nhất (dang cùng ở VTCB).

Vào thời điểm t = 0,25 s (nửa chu kì dao động)

O trở về VTCB, P bắt đầu dao động (đang ở VTCB) và Q chưa có sóng truyền đến nên cũng đang ở VTCB.

Vậy thời điểm này là thời điểm O,P,Q thẳng hàng lần thứ hai

Do đó vận tốc của Q: Vq=0 , Vp = A.(Ô mê ga)= 24pi cm/s
Nếu tính Vp = A.(Ô mê ga) thì thay số A = 6[tex]\sqrt{5}[/tex], [tex]\omega = 4\pi[/tex] thì Vp = A.(Ô mê ga)= 24[tex]\sqrt{5}\pi[/tex] cm/s Thầy ạ.