Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nhanvotinh trong 07:59:17 AM Ngày 01 Tháng Hai, 2017

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24840Tiêu đề: [Hóa 12] 6000 Bài tập môn Hóa học phân dạng theo từng chuyên đề - Giải chi tiết
Gửi bởi: nhanvotinh trong 07:59:17 AM Ngày 01 Tháng Hai, 2017
6000 Bài tập môn Hóa học phân dạng theo từng chuyên đề có lời giải chi tiết

Link download: https://goo.gl/KD5sEl (https://goo.gl/KD5sEl)

Tài liệu gồm:
1. Năm 2016
100 bài tập chuyên đề vật liệu polime - Có lời giải chi tiết
170 bài tập chuyên đề  Nguyên tử - Bảng tuần hoàn - Có lời giải chi tiết
160 bài tập chuyên đề Phản ứng Oxi hóa khử - Có lời giải chi tiết
150 bài tập chuyên đề Sự điện li - Có lời giải chi tiết
480 bài tập chuyên đề Phi kim - Có lời giải chi tiết
280 bài tập chuyên đề Đại cương kim loại - Có lời giải chi tiết
470 bài tập chuyên đề Kim loại kiềm, thổ và Nhôm - Có lời giải chi tiết
445 bài tập chuyên đề Fe, Cu - Có lời giải chi tiết
300 bài tập chuyên đề  Đại cương hữu cơ và hidrocacbon - Có lời giải chi tiết
220 bài tập chuyên đề  Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - Có lời giải chi tiết
345 bài tập chuyên đề Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic - Có lời giải chi tiết
400 bài tập chuyên đề Este - Lipit - Có lời giải chi tiết
180 bài tập chuyên đề Cacbonhidrat - Có lời giải chi tiết
465 bài tập chuyên đề Amin - Amino axit - Protein - Có lời giải chi tiết
115 bài tập chuyên đề Tổng hợp kiến thức hữu cơ - Có lời giải chi tiết
125 bài tập chuyên đề Câu hỏi ứng dụng thí nghiệm - Có lời giải chi tiết

2. Năm 2015
107 bài tập chuyên đề Vật liệu  Polime - Có lời giải chi tiết
89 bài tập chuyên đề  Nguyên tử - Bảng tuần hoàn - Có lời giải chi tiết
133 bài tập chuyên đề Phản ứng Oxi hóa khử - Có lời giải chi tiết
89 bài tập chuyên đề Sự điện li - Có lời giải chi tiết
304 bài tập chuyên đề Phi kim - Có lời giải chi tiết
160 bài tập chuyên đề Đại cương kim loại - Có lời giải chi tiết
320 bài tập chuyên đề Kim loại kiềm, thổ và Nhôm - Có lời giải chi tiết
321 bài tập chuyên đề Fe, Cu - Có lời giải chi tiết
160 bài tập chuyên đề  Đại cương hữu cơ và hidrocacbon - Có lời giải chi tiết
126 bài tập chuyên đề  Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - Có lời giải chi tiết
144 bài tập chuyên đề Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic - Có lời giải chi tiết
190 bài tập chuyên đề Este - Lipit - Có lời giải chi tiết
91 bài tập chuyên đề Cacbonhidrat - Có lời giải chi tiết
226 bài tập chuyên đề Amin - Amino axit - Protein - Có lời giải chi tiết
232 bài tập chuyên đề Tổng hợp kiến thức hữu cơ - Có lời giải chi tiết
158 bài tập chuyên đề Câu hỏi ứng dụng thí nghiệm - Có lời giải chi tiết