Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: memories_lovely trong 02:51:37 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24562Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần lời giải chi tiết
Gửi bởi: memories_lovely trong 02:51:37 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2016
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, có hai nguồn kết hợp tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ua =ub =4cos(40[tex]\pi[/tex]t) (cm). Cho tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Biên độ sóng không đổi khi truyền đi.
a. Tính tốc dao động cực đại của phần tử nước tại điểm M trên mặt nước cách A,B lần lượt là 16 cm và 20,5 cm
b. Hai điểm P và Q trên mặt nước cùng cách đều trung điểm O của AB một đoạn 22 cm và cùng cách đều hai nguồn A, B. Tính số điểm dao động cùng pha với 2 nguồn trên đoạn PQ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần lời giải chi tiết
Gửi bởi: giaovienvatly trong 11:17:43 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2017
a/ Bạn tính độ lệch pha của hai sóng tại M bằng công thức [tex]\Delta \varphi =\frac{\omega \left(d_{2}-d_{1} \right)}{v}[/tex]
rồi tính biên độ sóng tại M bằng công thức Asóng=[tex]2A\left|cos\left(\frac{\Delta \varphi }{2}|[/tex]
b/ Xét đoạn OP, chọn điểm N cùng pha với hai nguồn thì d=[tex]\sqrt{ON^{2}+\left(\frac{AB}{2} \right)^{2}}=n\lambda \geq OA[/tex]
suy ra n(min)=5.
Lấy ON(max) = OP tính được n(max) = 12.
Suy ra trên OP có 8 điểm cùng pha với hai nguồn.
Trên PQ thì tính thêm cả O, cả thảy là 17 điểm.