Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: memories_lovely trong 02:44:00 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24560Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giải đáp chi tiết
Gửi bởi: memories_lovely trong 02:44:00 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2016
Hai nguồn sóng kết hợp A,B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng có phương trình ua = ub = 4cos(10[tex]\pi[/tex]t) (mm). Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền, tốc độ sóng v=30 (cm/s)
a. Tính gia tốc cực đại của một điểm P trong quá trình dao động. Biết P cách nguồn A,B lần lượt là 22,5 cm và 15,5 cm
b. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A,B làm tiêu điểm có AM1 - BM1 =1 (cm) và AM2 - BM2  = 3,5 (cm). Tại thời điểm li độ của M1 là 3 (mm) thì li độ của M2 tại thời điểm đó là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp chi tiết
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:03:37 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2016
Hai nguồn sóng kết hợp A,B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng có phương trình ua = ub = 4cos(10[tex]\pi[/tex]t) (mm). Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền, tốc độ sóng v=30 (cm/s)
a. Tính gia tốc cực đại của một điểm P trong quá trình dao động. Biết P cách nguồn A,B lần lượt là 22,5 cm và 15,5 cm
b. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A,B làm tiêu điểm có AM1 - BM1 =1 (cm) và AM2 - BM2  = 3,5 (cm). Tại thời điểm li độ của M1 là 3 (mm) thì li độ của M2 tại thời điểm đó là bao nhiêu ?


a/ PT dđ tại P:
[tex]u_{P}=2Acos\frac{\pi(d_{2}-d_{1})}{\lambda}cos (\omega t-\frac{\pi(d_{2}+d_{1})}{\lambda})[/tex]

[tex]\Rightarrow[/tex]  Biên độ tại P:
[tex]A_{P}=2A|cos\frac{\pi(d_{2}-d_{1})}{\lambda}|=...[/tex]

Gia tốc cực đại tại P:
[tex]\Rightarrow[/tex]   [tex]a_{max}=\omega^2.A_P=...[/tex]


b/ M1 và M2 trên cùng 1 elip  [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]AM_1+BM_1=AM_2+BM_2[/tex]

[tex]\Rightarrow[/tex]   [tex]\frac{u_1}{u_2}=\frac{2Acos\frac{\pi(AM_1-BM_1)}{\lambda}}{2Acos\frac{\pi(AM_2-BM_2)}{\lambda}}\rightarrow u_2=u_1\frac{cos\frac{\pi(AM_2-BM_2)}{\lambda}}{cos\frac{\pi(AM_1-BM_1)}{\lambda}}=...[/tex]   ~O) ~O) ~O)Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp chi tiết
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:17:34 AM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2016
Hai nguồn sóng kết hợp A,B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng có phương trình ua = ub = 4cos(10[tex]\pi[/tex]t) (mm). Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền, tốc độ sóng v=30 (cm/s)
a. Tính gia tốc cực đại của một điểm P trong quá trình dao động. Biết P cách nguồn A,B lần lượt là 22,5 cm và 15,5 cm
b. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A,B làm tiêu điểm có AM1 - BM1 =1 (cm) và AM2 - BM2  = 3,5 (cm). Tại thời điểm li độ của M1 là 3 (mm) thì li độ của M2 tại thời điểm đó là bao nhiêu ?

Đường (E) bên toán đã giảm tải rồi nên ko nhất thiết phải giải các dạng này