Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dathp1908 trong 10:53:34 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24250Tiêu đề: 2 bài điện xoay chiều khó cần giúp
Gửi bởi: dathp1908 trong 10:53:34 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2016
Bài 1. Một máy biến áp lí tưởng có tổng số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 1200 vòng. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V, tần số không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp và nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 96 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là u = 72[tex]\sqrt{2}[/tex]  V thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện là uc = - 56[tex]\sqrt{2}[/tex]  V. Số vòng dây cuộn sơ cấp khoảng
   A. 776 vòng.    B. 695 vòng.    C. 592 vòng.    D. 677 vòng.
Bài 2. Đặt điện áp u = 220[tex]\sqrt{2}[/tex]  cos(100[tex]\pi[/tex]t) V vào AB gồm đoạn mạch AM và MB nối tiếp. Đoạn AM gồm biến trở R, đoạn MB gồm cuộn dây có điện trở r và tụ C nối tiếp. Điều chỉnh R = R1 thì điện áp hai đầu MB có giá trị hiệu dụng U và lệch pha [tex]\pi[/tex]/6 so với cường độ dòng điện trong mạch. Điều chỉnh R = R2 thì công suất tiêu thụ của biến trở không đổi và điện áp hiệu dụng hai đầu MB là  U[tex]\sqrt{3}[/tex]. Giá trị U gần nhất bằng:
 A. 78 V.    B. 90 V.             C. 127 V.             D. 83 V.


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều khó cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:19:02 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2016
;
Bài 1. Một máy biến áp lí tưởng có tổng số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 1200 vòng. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V, tần số không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp và nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 96 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là u = 72[tex]\sqrt{2}[/tex]  V thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện là uc = - 56[tex]\sqrt{2}[/tex]  V. Số vòng dây cuộn sơ cấp khoảng
   A. 776 vòng.    B. 695 vòng.    C. 592 vòng.    D. 677 vòng.
Hướng dẫn:
Khi C thay đổi để Uc max thi uRL vuông uAB.
uAB = uRL +uC nên suy ra uRL
[tex]\rightarrow \frac{u_{RL}^{2}}{U_{RL}^{2}}+\frac{u_{AB}^{2}}{U_{AB}^{2}}=2[/tex] (1)
Lại có: [tex]U_{C}^{2}=U_{RL}^{2}+U_{AB}^{2}[/tex] (2)
ta có: [tex]\frac{u_{C}}{u_{L}}=-\frac{Z_{c}}{Z_{L}}= 3,5 =[tex]\frac{U_{C}}{U_{L}}[/tex]

Kêt hợp 1,2,3 suy ra U[tex]_{AB}[/tex]
[tex]\frac{U_{AB}}{U_{1}}=\frac{N_{2}}{N_{1}}[/tex](5)
Từ đề: [tex]N_{1}+N_{2}=1200[/tex](6)
Giải 5,6 ra N2 (bấm  máy đi nhé)

Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều khó cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:27:55 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2016
Bài 2. Đặt điện áp u = 220[tex]\sqrt{2}[/tex]  cos(100[tex]\pi[/tex]t) V vào AB gồm đoạn mạch AM và MB nối tiếp. Đoạn AM gồm biến trở R, đoạn MB gồm cuộn dây có điện trở r và tụ C nối tiếp. Điều chỉnh R = R1 thì điện áp hai đầu MB có giá trị hiệu dụng U và lệch pha [tex]\pi[/tex]/6 so với cường độ dòng điện trong mạch. Điều chỉnh R = R2 thì công suất tiêu thụ của biến trở không đổi và điện áp hiệu dụng hai đầu MB là  U[tex]\sqrt{3}[/tex]. Giá trị U gần nhất bằng:
 A. 78 V.    B. 90 V.             C. 127 V.             D. 83 V.
[/quote]
Chỗ bôi ko biết đề có vấn đề gì ko?


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều khó cần giúp
Gửi bởi: dathp1908 trong 01:09:10 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2016
Nhờ giải giúp bài 2 với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều khó cần giúp
Gửi bởi: dathp1908 trong 08:18:28 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2016
Bài 2 là đề thi thử của trường, đáp án D nhưng mình không giải ra được. Giúp mình với [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều khó cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:45:15 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2016
Bài 2. Đặt điện áp u = 220[tex]\sqrt{2}[/tex]  cos(100[tex]\pi[/tex]t) V vào AB gồm đoạn mạch AM và MB nối tiếp. Đoạn AM gồm biến trở R, đoạn MB gồm cuộn dây có điện trở r và tụ C nối tiếp. Điều chỉnh R = R1 thì điện áp hai đầu MB có giá trị hiệu dụng U và lệch pha [tex]\pi[/tex]/6 so với cường độ dòng điện trong mạch. Điều chỉnh R = R2 thì công suất tiêu thụ của biến trở không đổi so với khi [tex]R_{1}[/tex]
 
[/b]và điện áp hiệu dụng hai đầu MB là  U[tex]\sqrt{3}[/tex]. Giá trị U gần nhất bằng:
 A. 78 V.    B. 90 V.             C. 127 V.             D. 83 V.
Ta có:[tex]U_{MB}'=U_{MB}\sqrt{3}\rightarrow I_{2}=I_{1}\sqrt{3}[/tex]
 [tex]R_{1}.R_{2}=Z_{MB}^{2}[/tex][tex]\rightarrow U_{R1}.U_{R2}\sqrt{3}=U_{MB}^{'2}=3U^{2} (1)[/tex]
Sử dụng hình bình hành trong 2 trường hợp R ta có 2 phương trình theo U,[tex]U_{R1}, U_{R2}[/tex]
Kết hợp 3 pt này tìm U vậy. Chúc may mắn


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều khó cần giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:09:18 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2016
Bài 1. Một máy biến áp lí tưởng có tổng số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 1200 vòng. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V, tần số không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp và nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 96 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là u = 72[tex]\sqrt{2}[/tex]  V thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện là uc = - 56[tex]\sqrt{2}[/tex]  V. Số vòng dây cuộn sơ cấp khoảng
   A. 776 vòng.    B. 695 vòng.    C. 592 vòng.    D. 677 vòng.
[/quote]
Hướng dẫn có chỉnh tí:
Khi C thay đổi để Uc max thi uRL vuông uAB.
uAB = uRL +uC nên suy ra uRL
[tex]\rightarrow \frac{u_{RL}^{2}}{U_{RL}^{2}}+\frac{u_{AB}^{2}}{U_{AB}^{2}}=2[/tex] (1)
Lại có: [tex]\frac{1}{U_{R}^{2}}=\frac{1}{U_{AB}^{2}}+\frac{1}{U_{RL}^{2}}[/tex] (2)
Kêt hợp 1,2 suy ra U[tex]_{AB}[/tex]
[tex]\frac{U_{AB}}{U_{1}}=\frac{N_{2}}{N_{1}}[/tex](3)
Từ đề: [tex]N_{1}+N_{2}=1200[/tex](3)
Giải 3,4 ra N2 (bấm  máy đi nhé)
[/quote]