Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cucai trong 08:03:30 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24184Tiêu đề: một bài điện xc khó, cần giúp đỡ!
Gửi bởi: cucai trong 08:03:30 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2016
Bài 1. Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn thuần cảm L, một đoạn mạch X và tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa L và X, N là điểm nối giữa X và C mắc vào điện áp xoay chiều u = U0cosωt với ω thỏa mãn điều kiện LCω^2 = 1. Khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AN (chứa L và X) gấp √3  lần điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB (chứa X và C). Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng:
   A. π/3   B. π/2   C. 2π/3   D. π/6
Bài 2. Đặt điện áp xoay chiều có tần số 120π rad/s vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm 0,398H và điện trở r =3√3 Ω , tụ điện có điện dung C=132,63µF. Tại thời điểm t1 (s) điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là 15V, đến thời điểm t2 =t1 +1/90(s) thì điện áp tức thời giữa hai đầu tụ là 20V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ
   A. 5√14 V.   B. 5√7 V.   C. 10 √14 V   D. 10√7 V.