Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: davidsilva98 trong 07:31:01 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24179Tiêu đề: Điện xoay chiều với L biến thiên
Gửi bởi: davidsilva98 trong 07:31:01 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2016
Bài 1. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC một điện áp ổn định [tex]u=U_{0}cos100\Pi t[/tex]. Biết [tex]R=80\Omega[/tex], L biến thiên được. điều chỉnh để [tex]L=L_{1}[/tex], ta thấy điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn cảm và 2 đầu đoạn mạch bằng nhau. Khi thay đổi độ tự cảm một lượng [tex]\Delta L=0,8/\Pi (H)[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Tìm điện dung của tụ.

Bài 2. Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}coswt(V)[/tex] (với w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của CĐDĐ so với điện áp u khi [tex]L=L_{1}[/tex] là [tex]U_{1}=50V[/tex] và [tex]\varphi _{1}[/tex], còn khi [tex]L=L_{2}[/tex] thì tương ứng là [tex]U_{2}=120V[/tex] và [tex]\varphi _{2}[/tex]. Biết [tex]\left|\varphi _{1} \right|+\left|\varphi _{2} \right|=90^0[/tex]. Tìm giá trị U


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều với L biến thiên
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:05:09 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2016
Bài 1. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC một điện áp ổn định [tex]u=U_{0}cos100\Pi t[/tex]. Biết [tex]R=80\Omega[/tex], L biến thiên được. điều chỉnh để [tex]L=L_{1}[/tex], ta thấy điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn cảm và 2 đầu đoạn mạch bằng nhau. Khi thay đổi độ tự cảm một lượng [tex]\Delta L=0,8/\Pi (H)[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Tìm điện dung của tụ.Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều với L biến thiên
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:06:48 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2016

Bài 2. Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}coswt(V)[/tex] (với w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của CĐDĐ so với điện áp u khi [tex]L=L_{1}[/tex] là [tex]U_{1}=50V[/tex] và [tex]\varphi _{1}[/tex], còn khi [tex]L=L_{2}[/tex] thì tương ứng là [tex]U_{2}=120V[/tex] và [tex]\varphi _{2}[/tex]. Biết [tex]\left|\varphi _{1} \right|+\left|\varphi _{2} \right|=90^0[/tex]. Tìm giá trị U