Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 11:33:14 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24156Tiêu đề: Câu Điên và câu Sóng khó hiểu trong đề Thi thử trường Phú Nhuận
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:33:14 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2016
nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 câu này

1)M và N là 2 điềm trên 1 phương truyền sóng, cách nguồn lần lượt là d1=5cm và d2=20 cm. giải sử sóng truyền là các vòng tron đồng tâm và ko mất năng lượng. tại M có pt sóng là Um=5cos(wt+ 60)    ( gốc em để độ ) V=30 cm/s   . tại thời điểm t, li độ dao động của phần tử nước tại M là 4 cm thi hỏi  li độ dao động của Phần tử nước tại N là?
A--4 cm
B 2 cm
C 4 cm
D  -2 cm
em tính bước sóng = 6 cm , rồi so sánh độ lệch pha giữa M và N là 5[tex]\Pi[/tex] thì thấy nó ngược pha nhau nên li độ của  M sẽ mguocj lại là -4 cm

2)đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn thuần cảm , đoạn mạch X và tụ điện . khi đặt  vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp ,[tex]\omega[/tex]
không đổi thì thấy [tex]\omega ^{2}LC=1[/tex] lúc này [tex]U_{LX}=25\sqrt{2}[/tex]  và[tex]U_{CX}=50\sqrt{2}[/tex] biet[tex]U_{LX}[/tex] sớm [tex]U_{CX}[/tex] là  [tex]\frac{\Pi}{3}[/tex] hỏi giá trị của Uo

A 25[tex]\sqrt{7}[/tex]
B 12,5[tex]\sqrt{7}[/tex]
C 12,5[tex]\sqrt{14}[/tex]
D 25[tex]\sqrt{14}[/tex]
em thắc mắc chỗ có cộng hưởng xẩy ra thì lúc này Ucx và Ulx phải bằng nhau chứ
mọng được sụ giúp đỡ của thầy cô và các bạn


Tiêu đề: Trả lời: Câu Điên và câu Sóng khó hiểu trong đề Thi thử trường Phú Nhuận
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:09:28 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2016
nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 câu này

1)M và N là 2 điềm trên 1 phương truyền sóng, cách nguồn lần lượt là d1=5cm và d2=20 cm. giải sử sóng truyền là các vòng tron đồng tâm và ko mất năng lượng. tại M có pt sóng là Um=5cos(wt+ 60)    ( gốc em để độ ) V=30 cm/s   . tại thời điểm t, li độ dao động của phần tử nước tại M là 4 cm thi hỏi  li độ dao động của Phần tử nước tại N là?
A--4 cm
B 2 cm
C 4 cm
D  -2 cm
em tính bước sóng = 6 cm , rồi so sánh độ lệch pha giữa M và N là 5[tex]\Pi[/tex] thì thấy nó ngược pha nhau nên li độ của  M sẽ mguocj lại là -4 cm

Bài này em mắc sai lầm ở chỗ biên độ sóng thay đổi do năng lượng sóng phân bố đều trên đường tròn mà sóng truyền tới.

Xem hương dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Câu Điên và câu Sóng khó hiểu trong đề Thi thử trường Phú Nhuận
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:22:55 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2016
nhờ thầy cô và các bạn giúp em 2 câu này

2)đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn thuần cảm , đoạn mạch X và tụ điện . khi đặt  vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp ,[tex]\omega[/tex]
không đổi thì thấy [tex]\omega ^{2}LC=1[/tex] lúc này [tex]U_{LX}=25\sqrt{2}[/tex]  và[tex]U_{CX}=50\sqrt{2}[/tex] biet[tex]U_{LX}[/tex] sớm [tex]U_{CX}[/tex] là  [tex]\frac{\Pi}{3}[/tex] hỏi giá trị của Uo

A 25[tex]\sqrt{7}[/tex]
B 12,5[tex]\sqrt{7}[/tex]
C 12,5[tex]\sqrt{14}[/tex]
D 25[tex]\sqrt{14}[/tex]
em thắc mắc chỗ có cộng hưởng xẩy ra thì lúc này Ucx và Ulx phải bằng nhau chứ
mọng được sụ giúp đỡ của thầy cô và các bạn


Khi cộng hưởng ta có UL = UC

Xem hướng dẫn