Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTL9 trong 11:10:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24078Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: MTL9 trong 11:10:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2016
1. 1 đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị L[tex]_{0}[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R,L,C có giá trị lần lượt là 30V, 20V, 60V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L[tex]_{0}[/tex] thì điện áp hiệu dụng 2 đẩu điện trở bằng bao nhiêu?
2. Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu mạch u = U[tex]_{0}[/tex] cos([tex]\omega[/tex]t). Chỉ có [tex]\omega[/tex] thay đổi được. Điều chỉnh [tex]\omega[/tex] thấy khi giá trị của nó là [tex]\omega _{1}[/tex] hoặc [tex]\omega _{2}[/tex]          (với [tex]\omega _{1}[/tex] > [tex]\omega _{2}[/tex]) thì đòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ dòng điện cưc đại n lần (với n>1). Viết biểu thức tính R?

Nhờ thầy cô và các bạn giải dùm em.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:17:06 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2016
1. 1 đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị L[tex]_{0}[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R,L,C có giá trị lần lượt là 30V, 20V, 60V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L[tex]_{0}[/tex] thì điện áp hiệu dụng 2 đẩu điện trở bằng bao nhiêu?


Xem hướng dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:07:59 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2016

2. Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu mạch u = U[tex]_{0}[/tex] cos([tex]\omega[/tex]t). Chỉ có [tex]\omega[/tex] thay đổi được. Điều chỉnh [tex]\omega[/tex] thấy khi giá trị của nó là [tex]\omega _{1}[/tex] hoặc [tex]\omega _{2}[/tex]          (với [tex]\omega _{1}[/tex] > [tex]\omega _{2}[/tex]) thì đòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ dòng điện cưc đại n lần (với n>1). Viết biểu thức tính R?

Nhờ thầy cô và các bạn giải dùm em.

Xem hướng dẫn đính kèm