Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mieuding trong 07:11:19 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24059Tiêu đề: Bài tập về CLLX treo thẳng đứng
Gửi bởi: mieuding trong 07:11:19 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2016
Bài 1: Cho một lò xo nhẹ có độ cững k = 50N/m, treo vào một điểm cố định. Một quả cầu khối lượng m = 100g được treo vào đầu dưới của lò xo bằng một sợi dây mềm nhẹ và không dãn. Từ vị trí cân bằng người ta truyền cho quả cầu tốc độ v, quả cầu dao động điều hòa theo phương thằng đứng, giá trị của v thỏa mãn:
A. v [tex]\leq[/tex] 11,0 cm/s        
B. v [tex]\leq[/tex]  22,1 cm/s
C. v [tex]\leq[/tex] 2,00 cm/s
D. v [tex]\leq[/tex]  44,1 cm/s
Bài 2: Một con lắc lò xa gồm một lò xo nhẹ một đầu cố định, đầu còn lại treo vật có khối lượng m=1kg. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 4cm, chu kỳ T. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm lực đàn hồi và lực phục hồi có độ lớn bằng nhau là T/4. Lấy g = 10, tính năng lượng dao động của vật
A. 0,1414J
B. 0,2828J
C. 0,125J
D. 0,25J


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về CLLX treo thẳng đứng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:22:00 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2016
Bài 1: Cho một lò xo nhẹ có độ cững k = 50N/m, treo vào một điểm cố định. Một quả cầu khối lượng m = 100g được treo vào đầu dưới của lò xo bằng một sợi dây mềm nhẹ và không dãn. Từ vị trí cân bằng người ta truyền cho quả cầu tốc độ v, quả cầu dao động điều hòa theo phương thằng đứng, giá trị của v thỏa mãn:
A. v [tex]\leq[/tex] 11,0 cm/s        
B. v [tex]\leq[/tex]  22,1 cm/s
C. v [tex]\leq[/tex] 2,00 cm/s
D. v [tex]\leq[/tex]  44,1 cm/s

Để vật dao động điều hòa thì dây không chùng => dây luôn dãn => [tex]A\leq \Delta l\Leftrightarrow \omega A\leq \omega \Delta l\Leftrightarrow v_m_a_x\leq \sqrt{g^2.m/k}=44,1cm/s[/tex]  với [tex]g=\pi ^2[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về CLLX treo thẳng đứng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:34:23 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2016
Bài 2: Một con lắc lò xa gồm một lò xo nhẹ một đầu cố định, đầu còn lại treo vật có khối lượng m=1kg. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 4cm, chu kỳ T. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm lực đàn hồi và lực phục hồi có độ lớn bằng nhau là T/4. Lấy g = 10, tính năng lượng dao động của vật
A. 0,1414J
B. 0,2828J
C. 0,125J
D. 0,25J

[tex]\left|F_d_h \right|=\left|F_k_v \right|[/tex] khi độ lớn li độ bằng độ biến dạng => [tex]\left|x \right|=\frac{\Delta l}{2}[/tex]
lúc này độ biến dạng là xo là dãn [tex]\frac{\Delta l}{2}[/tex]
thời gian ngắn nhất là T/4 => [tex]\frac{\Delta l}{2}=A\frac{\sqrt{2}}{2}=>\Delta l=4\sqrt{2}cm[/tex]  => omega => W