Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 10:53:10 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24026Tiêu đề: điện xoay chiều cần được giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 10:53:10 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2016
đặt điện áp xc có gia trị hiệu dụng 60V vào 2 đầu mạch RLC nt thì cdddqua mạch là [tex]i=Icos(100\pi t+\pi /4)[/tex] .Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cddd qua đoạn mạch là [tex]i=Icos(100\pi t-\pi /12)[/tex] . điện áp 2 đầu mạch là:
a/ [tex]u=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)[/tex]
b/ [tex]u=60\sqrt{2}cos(100\pi t+\pi /6)[/tex]
c/ [tex]u=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /12)[/tex]
d/ [tex]u=60\sqrt{2}cos(100\pi t+\pi /12)[/tex]
p/s :
nhận thấy I bằng nhau =>[tex]\frac{60}{\sqrt{R^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}=\frac{60}{\sqrt{R^{2}+Zl^{2}}}[/tex]
=>[tex]\left|R^{2+(Zl-Zc)^{2}} \right|=\left|R^{2}+Zl^{2} \right|=>2R^{2}=R^{2}+Zl^{2}=>R=ZL[/tex]

ta có [tex]\varphi _{i1}=\pi /4=>Zl-Zc=R[/tex]
[tex]\varphi _{i2}=-\pi /12=>Zl=(\sqrt{3}-2)R[/tex]
??? quên bước làm, m.n giúp đỡ vs . thân !
Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần được giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:07:37 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2016
đặt điện áp xc có gia trị hiệu dụng 60V vào 2 đầu mạch RLC nt thì cdddqua mạch là [tex]i=Icos(100\pi t+\pi /4)[/tex] .Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cddd qua đoạn mạch là [tex]i=Icos(100\pi t-\pi /12)[/tex] . điện áp 2 đầu mạch là:
a/ [tex]u=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6)[/tex]
b/ [tex]u=60\sqrt{2}cos(100\pi t+\pi /6)[/tex]
c/ [tex]u=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /12)[/tex]
d/ [tex]u=60\sqrt{2}cos(100\pi t+\pi /12)[/tex]
+ Vì I bằng nhau nên: [tex]Z_{1}=Z_{2}\Leftrightarrow R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}=R^{2}+Z_{L}^{2}\Rightarrow Z_{C}=2Z_{L}[/tex]
+ Ta có: [tex]tan\varphi_{RLC} =\frac{Z_{L}-Z_{C}}{R}=-\frac{Z_{L}}{R}[/tex] và [tex]tan\varphi_{RL} =\frac{Z_{L}}{R}\Rightarrow \varphi _{RL}=-\varphi _{RLC}[/tex] (*)
+ Lại có: [tex]\varphi _{u}=\varphi _{i}+\varphi \Rightarrow \varphi _{u}=\varphi _{i1}+\varphi_{RLC}[/tex]  (1)
[tex]\varphi _{u}=\varphi _{i2}+\varphi_{RL}[/tex]     (2)
+ Lấy (1) + (2) và chú ý (*) ta được: [tex]\varphi _{u}=\frac{\varphi _{i1}+\varphi _{i2}}{2}=\frac{\pi }{12}[/tex]
+ Vậy, biểu thức của u là: [tex]u=60\sqrt{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{12} \right)\left(V \right)[/tex]