Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 05:36:16 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23889Tiêu đề: bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 05:36:16 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2016
tại mặt một chất lỏng nằm ngang có 2 nguồn O1,O2 cách nhau 24cm dddh theo phương thẳng đứng với cùng ptr: u=Acoswt . ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của O1O2 . M thuộc d mà phần tử tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O . đoạn OM ngắn nhất là 9cm . số điểm cực tiểu trên O1O2 là :
a 18           b 16         c 20          d 14


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 10:01:42 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2016
O1M = O2M = 15 cm
ptr 0 : 2A [tex]\cos (\omega t + \frac{\Pi \times 24}{\lambda })[/tex]
ptr M : 2A [tex]\cos (\omega t + \frac{\Pi \times 30}{\lambda })[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{\Pi \times 30}{\lambda } - \frac{\Pi \times 24}{\lambda } =2\Pi \rightarrow \lambda = 3cm[/tex]
[tex]-24 < \frac{K+0,5}{3}<24\rightarrow k = -8, -7 .... 7 \rightarrow 16[/tex] ctieu