Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatminhthuy20067 trong 08:30:41 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23779Tiêu đề: bài dao động (khoảng cách lớn nhất) cần giải đáp
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 08:30:41 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2016
Hai dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm theo hai phương là x=√6.cos(ωt-π/3) cm; y=4cos⁡(ωt+π/12) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là?
   2√2 cm      B. 2√3 cm      C. 3√3 cm      D. 3√2  cm


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động (khoảng cách lớn nhất) cần giải đáp
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:54:51 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2016
dùng thư công thức này nhé
[tex]D_{max}^{2}[/tex]= [tex]A_{1}^{2}[/tex]+[tex]A_{2}^{2}[/tex] - 2.[tex]A_{2}[/tex][tex]A_{1}[/tex].cos([tex]\gamma _{2}[/tex]-[tex]\gamma _{1}[/tex])


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động (khoảng cách lớn nhất) cần giải đáp
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:12:55 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2016
dùng thư công thức này nhé
[tex]D_{max}^{2}[/tex]= [tex]A_{1}^{2}[/tex]+[tex]A_{2}^{2}[/tex] - 2.[tex]A_{2}[/tex][tex]A_{1}[/tex].cos([tex]\gamma _{2}[/tex]-[tex]\gamma _{1}[/tex])

.  Sỏrry nha , công thức này chỉ ap dung với 2 dao động cùng 1 trục


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động (khoảng cách lớn nhất) cần giải đáp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:01:15 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2016
Hai dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm theo hai phương là x=√6.cos(ωt-π/3) cm; y=4cos⁡(ωt+π/12) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là?
   2√2 cm      B. 2√3 cm      C. 3√3 cm      D. 3√2  cm


Khoảng cách giữa 2 vật: [tex]D^2=x^2+y^2[/tex]

Thay vào => hạ bậc là ra e nhé  ~O) ~O) ~O)