Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatminhthuy20067 trong 02:07:05 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23747Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 02:07:05 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2016
Một điện áp u = U0cos(100πt) (V) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L =0,15/π và điện trở r = 5√3Ω, tụ điện có điện dung C= 〖10〗^(-3)/π F. Tại thời điểm t1 điện áp hai đầu cuộn dây là 15V, đến thời điểm t2 = t1 + 1/75s thì điện áp hai đầu tụ điện cũng bằng 15V. Giá trị U0 bằng
   15V            B. 30V         C. 15√3 V      D. 10√3 V


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:16:32 AM Ngày 06 Tháng Ba, 2016
Một điện áp u = U0cos(100πt) (V) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L =0,15/π và điện trở r = 5√3Ω, tụ điện có điện dung C= 〖10〗^(-3)/π F. Tại thời điểm t1 điện áp hai đầu cuộn dây là 15V, đến thời điểm t2 = t1 + 1/75s thì điện áp hai đầu tụ điện cũng bằng 15V. Giá trị U0 bằng
   15V            B. 30V         C. 15√3 V      D. 10√3 V
Hướng dẫn: Em xem file hướng dẫn (đây là một cách tuy hơi dài nhưng dễ hiểu, còn một cách dùng vecto quay, tuy ngắn hơn nhưng khó hiểu hơn)
Bản chất bài này là phải viết được biểu thức urL và uC thì sẽ thấy urL vuông với uC tại hai thời điểm t1 và t2, sau đó dùng hệ thức độ lập vuông pha [tex]\left(\frac{u_{rL}}{U_{0rL}} \right)^{2}+\left(\frac{u_{C}}{U_{0C}} \right)^{2}=1[/tex] để giải.