Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nhung123 trong 10:57:10 AM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23492Tiêu đề: "Giúp em giải bài về dao động cơ với ạ"
Gửi bởi: Nhung123 trong 10:57:10 AM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2015
Một chất điểm dao động điều hòa trên một đường thẳng cứ sau khoảng thời gian 0,5s thì nó lại cách vị trí cân bằng 1 khoảng 4 căn 2 cm. Lấy pi bình =10. Kết luận nào sau đây đúng ?
a.khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vecto gia tốc đổi chiều là 2s
b.khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vecto vận tốc đổi chiều là 2s
c.gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là 80cm/s^2
d.giá trị lớn nhất của vận tốc vật là 24cm/s.


Tiêu đề: Trả lời: "Giúp em giải bài về dao động cơ với ạ"
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:13:35 AM Ngày 01 Tháng Mười Hai, 2015
Một chất điểm dao động điều hòa trên một đường thẳng cứ sau khoảng thời gian 0,5s thì nó lại cách vị trí cân bằng 1 khoảng 4 căn 2 cm. Lấy pi bình =10. Kết luận nào sau đây đúng ?
a.khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vecto gia tốc đổi chiều là 2s
b.khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vecto vận tốc đổi chiều là 2s
c.gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là 80cm/s^2
d.giá trị lớn nhất của vận tốc vật là 24cm/s.
+ Nhận xét: Bài này đề chưa chuẩn. Vì có 2 vị trí thỏa mãn là vị trí [tex]\mid x\mid =\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex] và vị trí biên [tex]\mid x\mid =A[/tex]
+ Để có đáp án theo đề bài thầy chỉnh lại đề như sau:
Một chất điểm dao động điều hòa trên một đường thẳng cứ sau khoảng thời gian 0,5s thì nó lại cách vị trí cân bằng 1 khoảng 4 căn 2 cm. Biết rằng khi ở vị trí [tex]\mid x\mid =4\sqrt{2}[/tex] thì [tex]v\neq 0[/tex]. Lấy pi bình =10. Kết luận nào sau đây đúng ?
Hướng dẫn giải:
+ Cứ sau [tex]\frac{T}{4}[/tex] thì vật lại cách vị trí cân bằng O đoạn [tex]\mid x\mid =\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex] [tex]\Rightarrow \frac{T}{4}=0,5\Rightarrow T=2\left(s \right)[/tex]
+ Theo trên ta có: [tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}=4\sqrt{2}\Rightarrow A=8cm[/tex] và [tex]\omega =\frac{2\pi }{T}=\pi (rad/s)[/tex] .
A. Gia tốc đổi chiều tại vị trí cân bằng nên thời gian giữa hai lần liên tiếp gia tốc đổi chiều là T/2 = 1s
B. Vận tốc đổi chiều ở biên nên thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc đổi chiều là T/2 = 1 s
C. Gia tốc cực đại là: [tex]a_{max}=\omega^{2}A=8\pi ^{2}=80cm/s^{2}[/tex] => chọn C
D. Vận tốc cực đại là: [tex]v_{max}=\omega A=8\pi cm/s[/tex]