Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: namtuoc98 trong 04:27:23 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23173Tiêu đề: vật lý 12, con lắc đơn
Gửi bởi: namtuoc98 trong 04:27:23 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2015
mọi người giải giúp em với: một con lắc đơn dao động điều hòa trong điện trường đều có E hường thẳng xuống. khi vật chưa tích điện thì chu kỳ T=2s, sau khi treo vật làn lượt tích điện q1 và q2 thì chu kỳ dao động trương ứng là T1=2.5s và T2. biết tỉ số q1/q2= -0.64. chu kỳ dao động T2=?


Tiêu đề: Trả lời: vật lý 12, con lắc đơn
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:23:44 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2015
mọi người giải giúp em với: một con lắc đơn dao động điều hòa trong điện trường đều có E hường thẳng xuống. khi vật chưa tích điện thì chu kỳ T=2s, sau khi treo vật làn lượt tích điện q1 và q2 thì chu kỳ dao động trương ứng là T1=2.5s và T2. biết tỉ số q1/q2= -0.64. chu kỳ dao động T2=?
T1/ T = [tex]\sqrt{\frac{g}{g1}}[/tex]
= > 25/16 = g/g1
=> g1 = 6.4 (nếu lấy g = 10) < g => a1 = -3.6
a1 = F1 /m = (Eq1)/m
a2 = F2/m = (Eq2)/m
a1/a2 = q1/q2 = -0.64 => a2 =  ....
=> lực F điện đã hướng lên => điện tích q1 là điện tích âm (vì E hướng xuống)
=> q2 dương vậy g2 = g + a2 = ....
T2/T = [tex]\sqrt{\frac{g}{g2}}[/tex] = ....