Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 08:03:59 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22986Tiêu đề: Xin giúp đỡ bài sóng cơ
Gửi bởi: ttlnht trong 08:03:59 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2015
Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: [tex]u=2cos(20\pi t+\pi /3)[/tex]
 ( trong đó u(mm), t(s) ) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5cm. Số  điểm dao động lệch pha   với nguồn trong khoảng từ O đến M là
      A. 9.         B. 4 .         C. 5.          D. 8.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 06:38:43 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2015
+ Đề thiếu dữ kiện.
- Sử dụng điều kiện lệch pha giữa hai điểm: delta phi = 2.pi.d/lambda = độ lệch pha --> d =  ?
- Giải bpt 0 < d < 42,5 để tìm k nguyên.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ
Gửi bởi: ttlnht trong 07:53:29 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2015
Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u=2cos(20\pi t+\pi /3)
 ( trong đó u(mm), t(s) ) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5cm. Số  điểm dao động lệch pha [tex]\pi /6[/tex]
  với nguồn trong khoảng từ O đến M là
      A. 9.         B. 4 .         C. 5.          D. 8.