Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Slayer trong 01:00:29 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22971Tiêu đề: Một bài giao thoa sóng khó cần được hướng dẫn !
Gửi bởi: Slayer trong 01:00:29 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015
Bài 1: Hai nguồn sóng kết hợp [tex]S_{1}[/tex] và [tex]S_{2}[/tex] trên mặt chất lỏng, cách nhau 15cm, dao động với các phương trình lần lượt là [tex]u_{s1}=2cos(10\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex] và [tex]u_{s2}=2cos(10\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex] (mm), t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]10 cm/s[/tex]. Coi biên sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với [tex]S_{1}S_{2}[/tex] tại [tex]S_{2}[/tex] cách [tex]S_{1}[/tex] 25cm và cách [tex]S_{2}[/tex] 20cm. Khoảng cách giữa 2 điểm gần [tex]S_{2}[/tex] nhất và xa [tex]S_{2}[/tex] nhất có tốc độ dao động 12,57cm/s trên đoạn [tex]S_{2}M[/tex] là

A. 16,06 cm
B. 12,57 cm
C. 8 cm
D. 13,55 cm
Mong mọi người hướng dẫn em ạ !  :)


 


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa sóng khó cần được hướng dẫn !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:33:25 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015
Bài 1: Hai nguồn sóng kết hợp [tex]S_{1}[/tex] và [tex]S_{2}[/tex] trên mặt chất lỏng, cách nhau 15cm, dao động với các phương trình lần lượt là [tex]u_{s1}=2cos(10\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex] và [tex]u_{s2}=2cos(10\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex] (mm), t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]10 cm/s[/tex]. Coi biên sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với [tex]S_{1}S_{2}[/tex] tại [tex]S_{2}[/tex] cách [tex]S_{1}[/tex] 25cm và cách [tex]S_{2}[/tex] 20cm. Khoảng cách giữa 2 điểm gần [tex]S_{2}[/tex] nhất và xa [tex]S_{2}[/tex] nhất có tốc độ dao động 12,57cm/s trên đoạn [tex]S_{2}M[/tex] là

A. 16,06 cm
B. 12,57 cm
C. 8 cm
D. 13,55 cm
Mong mọi người hướng dẫn em ạ !  :)
em coi lai đe có phải điểm xa nhất, gần nhất có tốc độ cực đại chứ?