Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 11:50:02 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22887Tiêu đề: Giao thoa SÓng cơ-Điện Xoay Chiều xin hướng dẫn
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:50:02 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2015
1/ 2 nguồn AB cùng pha , biên độ .có [tex]\lambda[/tex]= 3cm , 2 điểm M, N cùng nằm trên một elip nhận A và B làm tiêu điểm có : AM-BM=1 và AN-BN=3cm , tại thời điểm li độ của điểm N là [tex]-3\sqrt{3}[/tex] cm  thì li độ của điểm M là
A -3cm          B 3 cm     C    -3 căn 3             D 1,5 căn 3
2/cho đoạn Mạch RLC mắc Nối tiếp có L thay đổi( thuần) . Khi L=L1 thì điện áp hiệu dung trên C lớn nhất và điên áp hiêu dung trên R= 220v. Khi L=L2. thì diên áp hiệu dung trên L lớn nhất =275v. và trên R là =132v . hỏi điện áp hiệu dung trên bản tụ Lúc này là
A 96v    B 45v     C 457 V         D   99v
3 / đoạn Mach AB , có AM nt MB , AM gồm : R thay đổi dc và l. MB chỉ có C . đặt điệm áp xoay chiều có [tex]\omega[/tex]=2[tex]\pi[/tex]f   có f thay đổi dc , Khi xài f1 thì điện áp trên R ko phụ thuộc vào R , khi xài f2 thì điện áp trên thì điên áp Hiệu dung trên AM ko đổi khi điều chỉnh R, mối liên hệ giữa f1 và f2 là
A f2=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}f1[/tex]
B  f2=[tex]\frac{4}{3}f1[/tex]
C f2=[tex]\frac{3}{4}f1[/tex]
D  f2 =[tex]\frac{f1}{\sqrt{2}}[/tex]
-p/s em chỉ xin hướng dẫn thôi cũng được , sợ các thầy gõ latex thì mất thời gian quá

Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa SÓng cơ-Điện Xoay Chiều xin hướng dẫn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:15:10 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2015
1/ 2 nguồn AB cùng pha , biên độ .có [tex]\lambda[/tex]= 3cm , 2 điểm M, N cùng nằm trên một elip nhận A và B làm tiêu điểm có : AM-BM=1 và AN-BN=3cm , tại thời điểm li độ của điểm N là [tex]-3\sqrt{3}[/tex] cm  thì li độ của điểm M là
A -3cm          B 3 cm     C    -3 căn 3             D 1,5 căn 3
Phuong trinh song tai M và N : uM=2Acos(pi(1/3))cos(wt-pi(d1M+d2M)/lambda) và uN= 2Acos(pi(3/3))cos(wt-pi(d1N+d2N)/lambda)
Tinh chat elip d1N-d1M=d2N-d2M
==> uM/uN=cos(pi/3)/cos(pi)=-1/2
khi uN=-3can(3) thì uM = 1,5can(3)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa SÓng cơ-Điện Xoay Chiều xin hướng dẫn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:20:33 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2015

2/cho đoạn Mạch RLC mắc Nối tiếp có L thay đổi( thuần) . Khi L=L1 thì điện áp hiệu dung trên C lớn nhất và điên áp hiêu dung trên R= 220v. Khi L=L2. thì diên áp hiệu dung trên L lớn nhất =275v. và trên R là =132v . hỏi điện áp hiệu dung trên bản tụ Lúc này là
A 96v    B 45v     C 457 V         D   99v
L1 thay doi Ucmax ==> CHD ==> U=UR=220V
L2 thì ULmax ==> uRC vuong pha u ==>  U^2=(UL-Uc).UL ==> Uc=99V (cho UR thừa)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa SÓng cơ-Điện Xoay Chiều xin hướng dẫn
Gửi bởi: xchauchaux trong 09:56:53 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2015
Em cám ơn thầy nhiều