Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LinhChi trong 07:07:04 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22793Tiêu đề: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: LinhChi trong 07:07:04 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2015
Tại thời điểm t = 0 đầu O của một sợi dây đàn hồi dài vô hạn bắt đầu đi lên dao động điều hòa với tần số 2 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s. Trên dây có hai điểm A và B cách O lần lượt 6 cm và 14 cm. Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là (không tính lần thẳng hàng tại t = 0 của 3 điểm này)


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:04:48 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2015
Tại thời điểm t = 0 đầu O của một sợi dây đàn hồi dài vô hạn bắt đầu đi lên dao động điều hòa với tần số 2 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s. Trên dây có hai điểm A và B cách O lần lượt 6 cm và 14 cm. Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là (không tính lần thẳng hàng tại t = 0 của 3 điểm này)
lambda=v/f=12cm.
uO=Acos(wt-pi/2) ==> uA=Acos(wt-3pi/2), uB=Acos(wt-9pi/2)
t=T/2 ==> sóng truyền đến A ==> O,A,B đều nằm tại VTCB ==> thẳng hàng lần đầu
t=T ==> sóng chưa truyền đến B ==> O,A,B đều nằm VTCB ==> Thăng hàng làn 2.
xét VT thẳng hàng bất kỳ khi đã hình thành sóng qua A,B ==> biểu thức thỏa mãn là
(uA-uO)/(uB-uO)=OA/OB=3/7 ==> em dùng máy tính bấm biểu thức trên có dạng Bcos(wt+phi)=0
giải PT ==> wt+phi=Pi/2+kpi ==> t >= (OB/v) ==> k>=.... ==> chọn giá trị k ứng với lần thứ 2013