Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ddhoc trong 03:50:33 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22765Tiêu đề: Một số bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: ddhoc trong 03:50:33 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2015
Bài 1: Thí nghiệm giao thoa về as Young với nguồn phát ra hai bức xạ [tex]\lambda _{1}=0.5 micromet, [tex]\lambda _{2}=0.75[/tex] micromet. Tại M là vân sáng bậc 6 của [tex]\lambda _{1}[/tex], tại N là vân sáng bậc 6 của [tex]\lambda _{2}[/tex]. M,N cùng phía với vân sáng trung tâm.Trên đoạn MN số vân sáng quan sát được?
Bài 2: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc là 10w. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng kượng âm bị giảm 5% do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.Biết cường độ âm chuẩn. Hỏi nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là?
Bài 3: Con lắc đơn dao động trong môi trường không khí.Kéo con lắc lệch ra khỏi phương thẳng đứng 1 góc 0.1 rad rồi thả nhẹ.Biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0.001 lần trọng lượng của vật. Coi biên độ giảm dần trong từng chu kỳ. Số lần con lắc qua vị trí cân bằng đến lúc dừng lại?
Bài 4: Một cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện dung có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Khi điều chỉnh điện dung của tụ có giá trị [tex]C=C_{1}[/tex], thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U, cường độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức là [tex]i_{1}=2\sqrt{2}Cos(\omega t+ \frac{5\Pi }{12})[/tex].Khi điều chỉnh tụ đẻ điện dung của tụ có giá trị [tex]C=C_{2}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó là?