Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Khong Lien Quan trong 10:17:25 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22748Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: Khong Lien Quan trong 10:17:25 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
Một mạch điện xoay chiều AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB .Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [tex]R_{1}=200(\Omega )[/tex] và tụ điện có điện dung C;đoạn MB gồm điện trở thuần [tex]R_{2}=150(\Omega )[/tex] nối tiếp cuộn cảm thuần có độ tự cảm L .Biết C không đổi và L thay đổi được.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều [tex]u_{AB}=U_{0}.cos(100\pi t)(V)[/tex] với [tex]U_{0}[/tex] có giá trị không đổi.Điều chỉnh tới [tex]L=\frac{1,88}{\pi }(H)[/tex] thì góc lệch pha giữa đoạn mạch MB và AB đạt giá trị cực đại.Tìm giá trị của L để [tex]U_{MB}[/tex] đạt giá trị cực đại?
A.1,98H
B.2,1H
C.2,4H
D.1,86H