Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 04:02:22 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22737Tiêu đề: dd điều hòa câu 15
Gửi bởi: robot3d trong 04:02:22 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
1 vật dddh dọc theo Ox, gọi [tex]\Delta t[/tex] là khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật có động năng= thế năng. tại thời điểm t vật qua vị trí có [tex]v=8\pi \sqrt{3}cm/s, do lon gia toc=96\pi ^{2}cm/s^{2}[/tex] sau đó 1 khoảng thời gian đúng = delta t, vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 24pi cm/s. biên độ dd :
A 4 căn 2           B 5 căn 2          C 4 căn 3       D 8         (cm)
p/s: t lam ra 2 căn 2 k có d.aTiêu đề: Trả lời: dd điều hòa câu 15
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:09:36 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
1 vật dddh dọc theo Ox, gọi [tex]\Delta t[/tex] là khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật có động năng= thế năng. tại thời điểm t vật qua vị trí có [tex]v=8\pi \sqrt{3}cm/s, do lon gia toc=96\pi ^{2}cm/s^{2}[/tex] sau đó 1 khoảng thời gian đúng = delta t, vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 24pi cm/s. biên độ dd :
A 4 căn 2           B 5 căn 2          C 4 căn 3       D 8         (cm)
p/s: t lam ra 2 căn 2 k có d.a

HD em làm.
Wd=Wt ==> x=(+-)A/can(2) ==> Delta t = T/4
v và a vuông pha nên khi biểu diễn vecto quay tại trạng thái t và t+Delta t sẽ thấy
v2 đồng pha với a1 (Delta t =T/4 ==> góc quay 90 độ)
==> v2/Aw=a1/Aw^2 ==> W
tại thời điểm t
v1^2/w^2+a1^2/w^4=A^2 ==> A


Tiêu đề: Trả lời: dd điều hòa câu 15
Gửi bởi: robot3d trong 10:15:36 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
1 vật dddh dọc theo Ox, gọi [tex]\Delta t[/tex] là khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật có động năng= thế năng. tại thời điểm t vật qua vị trí có [tex]v=8\pi \sqrt{3}cm/s, do lon gia toc=96\pi ^{2}cm/s^{2}[/tex] sau đó 1 khoảng thời gian đúng = delta t, vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 24pi cm/s. biên độ dd :
A 4 căn 2           B 5 căn 2          C 4 căn 3       D 8         (cm)
p/s: t lam ra 2 căn 2 k có d.a

HD em làm.
Wd=Wt ==> x=(+-)A/can(2) ==> Delta t = T/4
v và a vuông pha nên khi biểu diễn vecto quay tại trạng thái t và t+Delta t sẽ thấy
v2 đồng pha với a1 (Delta t =T/4 ==> góc quay 90 độ)
==> v2/Aw=a1/Aw^2 ==> W
tại thời điểm t
v1^2/w^2+a1^2/w^4=A^2 ==> A
nhưng d.a của ng ra đề là C ak thay? thân!