Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 03:53:00 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22731Tiêu đề: Số điểm dao động trên đoạn MN là?
Gửi bởi: hellohi trong 03:53:00 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2015
Trên mặt nước người ta đặt người ta đặt 2 nguồn sóng kết hợp [tex]S_1,S_2[/tex] cách nhau [tex]60cm[/tex]  dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là [tex]u_1=2\cos       \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)cm[/tex]  và [tex]u_2= 4\cos       \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)cm[/tex]  tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]10 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right).[/tex]  Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Đoạn thẳng MN vuông góc với [tex]S_1S_2[/tex]  tai [tex]H[/tex]  biết [tex]HS_2=40cm, HM=30cm, MN=90cm.[/tex]  Số điểm dao động biên độ [tex]2 cm[/tex]  trên đoạn MN là?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động trên đoạn MN là?
Gửi bởi: hellohi trong 06:38:11 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2015
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động trên đoạn MN là?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:35:28 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2015
Trên mặt nước người ta đặt người ta đặt 2 nguồn sóng kết hợp [tex]S_1,S_2[/tex] cách nhau [tex]60cm[/tex]  dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là [tex]u_1=2\cos       \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)cm[/tex]  và [tex]u_2= 4\cos       \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)cm[/tex]  tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]10 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right).[/tex]  Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Đoạn thẳng MN vuông góc với [tex]S_1S_2[/tex]  tai [tex]H[/tex]  biết [tex]HS_2=40cm, HM=30cm, MN=90cm.[/tex]  Số điểm dao động biên độ [tex]2 cm[/tex]  trên đoạn MN là?
Mọi người giải giúp em với ạ.
điểm có biên độ =2 tức là những điểm cực tiểu
ĐKCT : d2-d1=(k+1/2-1/8)lambda=(k+3/8).lambda
xét N(d1=36,d2=50) ==> kN=6,6
xét M(d1=121,6;d2=126,5) ==> kM=2,07
==> số cực tiểu 2,07 <= k <= 6,6 ==> k={3,4,5,6} có 4 điểm trên MN