Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 05:51:22 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22627Tiêu đề: câu khó trong đề thi thử thpt 2015 chuyên vinh l1
Gửi bởi: robot3d trong 05:51:22 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2015
1/ hh X gồm chất Y(C2H10O3N2) và chất Z(C2H7O2N). cho 14,85g X p/u vừa đủ với dd NaOH và đun nóng,thu được dd M và 5,6l (dkc) hh T gồm 2 khí( đều làm xanh quỳ ẩm). cô cạn toàn bộ M thu được m gam muối khan. m có thể là?
A 11,8         B 12,5        C 14,7            D 10,6

2/ cho hh X gồm valin và glyxylalanin. cho a mol X vào 100ml  dd H2SO4 0,5M (loãng) , thu được dd Y. cho Y p/u vừa đủ với 100ml dd gồm NaOh 1M và KOH 1,75M đun nóng, thu được dd chứa 30,725g muối. giá trị a la?
A 0,275         B 0,125         C 0.15           D 0,175

3/ cho hh X gồm etanol, propan1ol, butan1ol, pentan1ol . Oxi hóa không hoàn toàn 1 lượng X bằng CuO đun nóng, sau 1 thời gian thu được H2O và hh Y gồm 4 andehit tương ứng và 4 ancol dư. đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 1,875mol O2, thu được H2O và 1,35mol CO2. mặt khác cho toàn bộ lượng Y trên p/u với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 đun nóng. sau khi các p/u xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. m bằng?
A 43,2          B 64,8            C 32,4              D 27

4/ oligopeptit mạch hở X được tạo nên từ các alpha-aminoaxit đều có công thức dạng H2NCxHyCOOH . đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần dùng vừa đủ 1,875 mol O2 chỉ thu được N2, 1,3 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,025mol X bằng 400ml dd NaOH 1M và đun nóng, thu được dd Y. Cô cạn toàn bộ dd Y thu được m gam rắn khan. số liên kết peptit và giá trị m là:
A 9 vs 27,75          B 9 VS 33,75            c 10 vs 33,75         D 10 vs 27,75

5/ đốt cháy hoàn toàn 16,4g hh M gồm 2 a.cacboxylic đơn chức X,Y và 1 este đơn chức Z, thu được 0,75 mol CO2, 0,5 mol H2O. mặt khác, cho 24,6 gam hh M trên td hết với 160g dd NaOH 10%. sau khi các p/u xảy ra hoàn toàn, thu được dd N, m gam rắn khan, CH3OH và 146,7g H2O. H2O bay hơi không đáng kể. giá trị m là?
A 31,5          B 33,1              C 36,3           D 29,1

6/ X là quặng hematit đỏ chứa 645 Fe2O3, Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe3O4. trộn m1 tấn X với m2 tấn Y được 1 tấn hh Z. đem toàn bộ Z luyện gang, rồi luyện thép thì thu được 420,42kg thép 0,1%C và tạp chất. hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. tỉ lệ m1/m2 :
A 1:2          B 1:1             C 2:1          D 3:4


Tiêu đề: Trả lời: câu khó trong đề thi thử thpt 2015 chuyên vinh l1
Gửi bởi: robot3d trong 10:22:05 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2015
đề dễ quá nên hk ai làm giúp hít z troy?? hoc-) hoc-)


Tiêu đề: Trả lời: câu khó trong đề thi thử thpt 2015 chuyên vinh l1
Gửi bởi: phantrunbg trong 03:52:50 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2015


2/ cho hh X gồm valin và glyxylalanin. cho a mol X vào 100ml  dd H2SO4 0,5M (loãng) , thu được dd Y. cho Y p/u vừa đủ với 100ml dd gồm NaOh 1M và KOH 1,75M đun nóng, thu được dd chứa 30,725g muối. giá trị a la?
A 0,275         B 0,125         C 0.15           D 0,175

 

 
 
 

gọi số mol mỗi chất là x ,y

glyxylalanin>>>gly + ala

số mol H2SO4là 0.05

nOH- = 0,275

có pt:x+2y + 0,1=0,275


m(muối)=Tổng m các ion tham gia phản ứng=30,725>>>>116x+162y=16,8

giải 2 pt>>x=n(valin)=0,075
y=0,05

>>a=x+y=0,125>>DA B
 =d>Tiêu đề: Trả lời: câu khó trong đề thi thử thpt 2015 chuyên vinh l1
Gửi bởi: phantrunbg trong 04:03:11 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2015

 
3/ cho hh X gồm etanol, propan1ol, butan1ol, pentan1ol . Oxi hóa không hoàn toàn 1 lượng X bằng CuO đun nóng, sau 1 thời gian thu được H2O và hh Y gồm 4 andehit tương ứng và 4 ancol dư. đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 1,875mol O2, thu được H2O và 1,35mol CO2. mặt khác cho toàn bộ lượng Y trên p/u với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 đun nóng. sau khi các p/u xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. m bằng?
A 43,2          B 64,8            C 32,4              D 27

 
 
 
hh(C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,C5H11OH)>>>>hỗn hợp adehit (CH3CHO,C2H5CHO,C3H7CHO,C4H9CHO)>>>>công thức tông quát:CnH2nO( ntrung bình)

khi  đốt cháy  y thu dc nCO2=nH2O=1,35

bảo toàn oxi>>> nY=0,3

vì trong Y chỉ có các adehit đơn chức (ko có HCHO)

nên nAg=2*0,3=0,6mol

>>> mAg=64,8g>>>DA B
 =d>


Tiêu đề: Trả lời: câu khó trong đề thi thử thpt 2015 chuyên vinh l1
Gửi bởi: phantrunbg trong 04:15:58 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2015

 
 
4/ oligopeptit mạch hở X được tạo nên từ các alpha-aminoaxit đều có công thức dạng H2NCxHyCOOH . đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần dùng vừa đủ 1,875 mol O2 chỉ thu được N2, 1,3 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,025mol X bằng 400ml dd NaOH 1M và đun nóng, thu được dd Y. Cô cạn toàn bộ dd Y thu được m gam rắn khan. số liên kết peptit và giá trị m là:
A 9 vs 27,75          B 9 VS 33,75            c 10 vs 33,75         D 10 vs 27,75

 
 
bài này rất khó mình xin nêu ra 1 cách giải cho bạn thạm khảo
 gọi ct của a.a tạo nên nó là: CnH2n+1NO2

gọi x là số phân tử a.a tạo nên X>>> số phân tử H2O bị thủy phân là (x-1)

>.>CTTQ của X là: CnxH2nx+2-xNxOx+1
 phản úng cháy:   X + O2> CO2 + H2O


>> nH2O=0,05*(nx+1-x/2)=1,3

>>>2nx-x=50


chọn n=3>>x=10


a.a là ALanin

m=0,25*(85+22)+(0,4-0,25)*40=33,75 g

>> có ( x-1=9)lk peptit và m= 33.75 g>>>DA  B
 =d>


Tiêu đề: Trả lời: câu khó trong đề thi thử thpt 2015 chuyên vinh l1
Gửi bởi: lalala3011 trong 03:45:27 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2015


6/ X là quặng hematit đỏ chứa 645 Fe2O3, Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe3O4. trộn m1 tấn X với m2 tấn Y được 1 tấn hh Z. đem toàn bộ Z luyện gang, rồi luyện thép thì thu được 420,42kg thép 0,1%C và tạp chất. hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. tỉ lệ m1/m2 :
A 1:2          B 1:1             C 2:1          D 3:4

X là quặng hematit đỏ chứa 64% Fe2O3, Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe3O4. trộn m1 tấn X với m2 tấn Y được 1 tấn hh Z. đem toàn bộ Z luyện gang, rồi luyện thép thì thu được 420,42kg thép 0,1%C và tạp chất. hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. tỉ lệ m1/m2

Khối lượng Sắt có trong thép là: 420,42. ( 100%-0,1%) = 420kg
=> Khối lượng Sắt có trong Z là [tex]\frac{420}{75%}[/tex] = 560 kg.

Số mol [tex]Fe_{2}O_{3}[/tex] = [tex]\frac{64%m_{1}}{160}[/tex]=0.004[tex]m_{1}[/tex]
Suy ra khối lượng Fe có trong X là 0.004[tex]m_{1}[/tex] .2.56= 0.448m_{1}

Tương tự ta có khối lượng Fe có trong X là 0.004[tex]m_{2}[/tex] .3.56= 0.672m_{2}

Ta có hệ phương trình: [tex]0.448m_{1} + 0.672m_{2} = 560[/tex] và m_{1}+m_{2}= 1000

Bấm máy ta có m_{1}=500kg và m_{2}=500kg.

Vậy [tex]\frac{m_{1}}{m_{2}}[/tex]=1:1