Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyen_lam_nguyen81 trong 01:51:03 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22597Tiêu đề: Bài toán sóng cơ khó.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 01:51:03 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2015
Bài toán:

Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 20 cm, gọi O là trung điểm của AB, C là một điểm trên mặt nước thỏa mãn CA+CB=13[tex]\lambda[/tex]
, diện tích tam giác ABC bằng 240 [tex]cm^{2}[/tex] , gọi D là trung điểm của OA, E là điểm trên đoạn CD và có độ lệch pha so với nguồn là [tex]\frac{\Pi }{2}+k\Pi[/tex]
Tổng khoảng cách từ E tới hai nguồn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là

A. 22 cm, 75 cm.                                B 22 cm, 50cm                               C.25 cm, 75 cm.                  D. 25 cm, 50 cm.