Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ddhoc trong 01:05:35 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22508Tiêu đề: Một số bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: ddhoc trong 01:05:35 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2015
Bài 1: trong thí nghiệm I âng khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m; ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 0,6 micromet. trong vùng có bề rộng là 15 mm?
Bài 2: Trong thí nghiệm I âng khoảng cách từ hai khe đến màn là D một vị trí trên màn đang là vị trí vân sáng thứ 1, để vị trí đó là vấn tối người này cần dịch chuyển màn đi (dọc theo đường vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe) 1 đoạn ngắn nhất bằng?
Bài 3 Trong thí nghiệm I âng nguồn S phát bức xạ [tex]\lambda[/tex], màn quan sát cách mặt phẳng hai phe không đổi D, khoảng cách giữ hai khe có thể thay đổi (nhưng [tex]S_{1}S_{2}[/tex] luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4 , nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách [tex]S_{1}S_{2}[/tex] một lượng b thì tại đó vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách [tex]S_{1}S_{2}[/tex] thêm 2b thì tại M là?
Bài 4: trong thí nghiệm I âng thực hiện ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=0,7 micromet. Trên đoạn MN của màn quan sát (MN[tex]\perp[/tex] với các vab6 giao thoa) có 5 vân sáng mà tại M và N là các vân sáng. khi thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex]=0,4 micromet thì tại M không có màu của vân trung tâm, số vân sáng đếm được trên đoạn MN là?

Dạ em cảm ơn! 
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:58:04 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2015
Trích dẫn
Bài 1: trong thí nghiệm I âng khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m; ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 0,6 micromet. trong vùng có bề rộng là 15 mm?
bài này đề bài có lẽ là tính số vân sáng vân tối
xét [tex]\frac{L}{2i}=m,n\\\rightarrow N_s=2m+1, \\ N_t=N_s+1 (n\geq 5) \vee N_t=N_s-1 (n< 5)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:03:28 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2015
Bài 2: Trong thí nghiệm I âng khoảng cách từ hai khe đến màn là D một vị trí trên màn đang là vị trí vân sáng thứ 1, để vị trí đó là vấn tối người này cần dịch chuyển màn đi (dọc theo đường vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe) 1 đoạn ngắn nhất bằng?

[tex]x_s_1=\frac{\lambda D}{a}=1,5\frac{\lambda (D-x)}{a}\rightarrow x=D/3[/tex]

màn dịch lại gần D/3


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:09:40 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2015
Bài 3 Trong thí nghiệm I âng nguồn S phát bức xạ [tex]\lambda[/tex], màn quan sát cách mặt phẳng hai phe không đổi D, khoảng cách giữ hai khe có thể thay đổi (nhưng [tex]S_{1}S_{2}[/tex] luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4 , nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách [tex]S_{1}S_{2}[/tex] một lượng b thì tại đó vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách [tex]S_{1}S_{2}[/tex] thêm 2b thì tại M là?
ban đầu: [tex]x_M=4\lambda \frac{D}{a}[/tex]
Sau đó:[tex]x_M=k\lambda \frac{D+b}{a};x_M=3k\lambda \frac{D-b}{a}\rightarrow D=2b[/tex]
Vậy:[tex]x_M=\lambda \frac{D+2b}{a}=2\lambda \frac{D}{a}[/tex] => vân sáng bậc 2


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:21:40 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2015

Bài 4: trong thí nghiệm I âng thực hiện ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=0,7 micromet. Trên đoạn MN của màn quan sát (MN[tex]\perp[/tex] với các vân giao thoa) có 5 vân sáng mà tại M và N là các vân sáng. khi thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex]=0,4 micromet thì tại M không có màu của vân trung tâm, số vân sáng đếm được trên đoạn MN là?

Trên đoạn MN của màn quan sát  có 5 vân sáng mà tại M và N là các vân sáng. =>[tex] L = 4i_1[/tex]

[tex]\frac{i_1}{i_2}=\frac{\lambda _1}{\lambda _2}\rightarrow i_2=\frac{4}{7}i_1\rightarrow L=7i_2\rightarrow i_\equiv =4i_1\rightarrow N_\equiv =1\rightarrow N_s=5+7-1=11[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:31:59 AM Ngày 28 Tháng Hai, 2015

Bài 4: trong thí nghiệm I âng thực hiện ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=0,7 micromet. Trên đoạn MN của màn quan sát (MN[tex]\perp[/tex] với các vân giao thoa) có 5 vân sáng mà tại M và N là các vân sáng. khi thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex]=0,4 micromet thì tại M không có màu của vân trung tâm, số vân sáng đếm được trên đoạn MN là?


MN=4i1=n.i2 ==> n=7 ==> M,N phải là vân cùng loại, do giả thiết nói dây không là vân có màu giống vân trung tâm ==> M,N là vân tối của bức xạ 2 ==> 8 vân tối ==> 7 vân sáng bức xạ 2
vị trí vân trùng thỏa : k1/k2=l2/l1=4/7 ==> vị trí vân sáng trùng tối đầu tiên khi k1=2 trùng k2=3,5.
gọi M (k1=2;k2=3,5) ==> N=(k1=6;k2=10,5) ==> có 1 vân sáng trùng trong MN (k1=4;k2=7)
==> tổng số van sáng : 5+7-1=11