Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoclong1516 trong 04:46:42 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22488Tiêu đề: Bài điện xoay chiều khó trong đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngoclong1516 trong 04:46:42 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2015
Đặt điện áp u= [tex]U_{0}cos(\omega t + \varphi )[/tex]  (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại ULmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là α (0 < α < π/2). Khi L=L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị 0,5 ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,25α. Giá trị α gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,35 rad.   B. 1,05 rad.   C. 0,25 rad.   D. 1,38 rad.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó trong đề thi thử cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:00:14 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2015
Đặt điện áp u= [tex]U_{0}cos(\omega t + \varphi )[/tex]  (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại ULmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là α (0 < α < π/2). Khi L=L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị 0,5 ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,25α. Giá trị α gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,35 rad.   B. 1,05 rad.   C. 0,25 rad.   D. 1,38 rad.

L1 thì ULmax ==> uRC vuong pha u ==> sin(a) = U/ULmax và Phi(RC) = 90 - a
L2 thì UL=0,5ULmax ==> UL = 0,5.U/sina , Áp dụng ĐLHSin : U/sin(a) = UL/sin(90-a+0,25a)=0,5.U/(sina.sin(90-0,75a))
==> sin(90-0,75a)=0,5 ==> cos(0,75a)=0,5 ==> 0,75a = Pi/3=4pi/9 gần 1,38