Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ddhoc trong 05:01:20 PM Ngày 27 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22445Tiêu đề: Mạch LC
Gửi bởi: ddhoc trong 05:01:20 PM Ngày 27 Tháng Một, 2015
Dạ cho em hỏi
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện tử tự do. Diện tích của từ trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là [tex]q_{1}[/tex] và [tex]q_{2}[/tex] voi[tex]4q_{1^{2}}[/tex]+[tex]q_{2^{2}}[/tex]=[tex]2,9.10^{-17}[/tex]
, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ và cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất lần lượt là [[tex]10^{-9}[/tex] và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch thứ hai có độ lớn bằng bao nhiêu 


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 08:26:11 PM Ngày 27 Tháng Một, 2015
Dạ cho em hỏi
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện tử tự do. Điện tích của từ trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là [tex]q_{1}[/tex] và [tex]q_{2}[/tex] voi[tex]4q_{1^{2}}[/tex]+[tex]q_{2^{2}}[/tex]=[tex]2,9.10^{-17}[/tex]
, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ và cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất lần lượt là [[tex]10^{-9}[/tex] và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch thứ hai có độ lớn bằng bao nhiêu


Hướng dẫn:
Thay q1 vào phương trình ta tính được q2
Đạo hàm phương trình trên ta được: 4.2q1q1' + 2q2q2' = 0
Hay 4q1i1 + q2i2 = 0 (1)
Thay q1, i1, q2 vào (1) ta tính được i2